ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας Γλάρος... πέταξε στα ύψη τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Σκλαβενίτης: Πού διαμορφώνεται ο βασικός μισθός μετά την νέα επιχειρηματική σύμβαση - Ποια επιδόματα δίνονται - Κεντρική Εικόνα

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε το 2016 και για ένα ακόμη έτος, η βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσεως Γλάρος, η οποία ανήκει στην οικογένεια Σκλαβενίτη των ιδιοκτητών της ομώνυμης λιανεμπορικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Γλάρος το 2016, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 27,01 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με το 2015 κατά 9,2% (+ 2,275 εκατ. ευρώ), οι οποίες απέδωσαν:

– Μεικτά κέρδη 10,28 εκατ. ευρώ (38,1% των πωλήσεων έναντι 34,3% το 2015), αυξημένα κατά 21%.

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 9,75 εκατ. ευρώ (36,1% των πωλήσεων έναντι 31,9% το 2015), αυξημένα κατά 23,4%.

– Κέρδη προ φόρων 8,20 εκατ. ευρώ (30,4% των πωλήσεων έναντι 25,5% το 2015), αυξημένα κατά 29,8%.

– Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 5,74 εκατ. ευρώ (21,2% των πωλήσεων έναντι 17,5% το 2015), αυξημένα κατά 32,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 38,8% (36,1% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 27,2% (24,7% το 2015).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων συνολικών απασχολουμένων στην εταιρεία κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε επενδύσεις σε τρίτες εταιρείες, 23,4%, έναντι 19,3% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,965 εκατ. ευρώ (3,6% των πωλήσεων) έναντι 0,92 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς και με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,59 εκατ. ευρώ (2,2% των πωλήσεων) έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2015.

Η κερδοφορία αυτή της επιχείρησης δεν περιλαμβάνει μερίσματα ή άλλα συναφή έσοδα θυγατρικών της.

Η ΓΛΑΡΟΣ ιδρύθηκε το 2003 με μετοχικό κεφάλαιο 0,26 εκατ. ευρώ. Εδρεύει στη θέση Ποταμιά στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Παράγει χαρτικά tissue με το σήμα «Γλάρος» ή με άλλα σήματα που επιθυμούν οι πελάτες της. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της διατίθεται στη λιανεμπορική αλυσίδα «Σκλαβενίτης». Οι πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη το 2015 ήταν ίσες προς το 91,3% των συνολικών πωλήσεών της. Εχει πρόεδρο τον Χρ. Γ. Μαραγκό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Ν. Καστρινάκη. Στη διοίκησή της μετέχουν, επίσης, οι Μαρία Σπ. Σκλαβενίτη, Βασιλική Σπ. Σκλαβενίτη, Στυλ. Σπ. Σκλαβενίτης και Γερ. Σπ. Σκλαβενίτης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Επεκτείνεται με τη διεύρυνση της παραγωγής χαρτικών ειδών οικιακής χρήσεως, όπως χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, ρολά κουζίνας και άλλα παρόμοια είδη, για περισσότερες εμπορικές αλυσίδες. Για τον λόγο αυτό είχε σχεδιάσει επενδυτικό πρόγραμμα αρχικού ύψους 10,9 εκατ. περίπου ευρώ, με κρατική επιδότηση 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, το οποίο φαίνεται να έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Συγχρόνως με τη βιομηχανική της δραστηριότητα, η οποία το 2016 απέφερε το 91,7% των εσόδων της (24,77 εκατ. ευρώ), αναπτύσσει και εμπορική, η οποία το περασμένο έτος απέδωσε έσοδα 2,24 εκατ. ευρώ (25,2% των συνολικών). Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ τα εμπορικά παρουσίασαν μείωση 65,1%.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,90 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,36 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (16,26 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της βιομηχανίας ανέρχονταν σε 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 5,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αφορούσε, πιθανότατα, οφειλές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της παρέμειναν σταθερές στο επίπεδο των 11 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 56,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 29,9% των πωλήσεων και το 29,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 49,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,2% των πωλήσεων και το 63,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 36,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,2% των πωλήσεων και το 46,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ.

http://www.inr.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2014-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 46.966 41.908 12 5.058 36.131 125.005 41.668
Λοιπό ενεργητικό 20.065 19.617 2 448 13.623 53.305 17.768
Σύνολο ενεργητικού 67.031 61.525 9 5.506 49.754 178.310 59.437
Κεφάλαια εταιρείας 30.275 22.592 34 7.683 13.797 66.664 22.221
Κεφάλαια μειοψηφίας 2.678 3.193 -16 -515 4.249 10.120 3.373
Μ/Μ χρέος 5.866 6.249 -6 -383 7.687 19.802 6.601
Βραχυπρόθεσμο 28.212 29.491 -4 -1.279 24.021 81.724 27.241
Σύνολο παθητικού 67.031 61.525 9 5.506 49.754 178.310 59.437
Πωλήσεις 43.293 36.196 20 7.097 31.960 111.449 37.150
Μεικτό κέρδος 13.240 11.847 12 1.393 10.726 35.813 11.938
EBITDA 14.462 12.488 16 1.974 7.611 34.561 11.520
EBIT 12.900 11.369 13 1.531 7.180 31.449 10.483
Κέρδος προ φόρων 11.870 10.331 15 1.539 7.432 29.633 9.878
Φόροι + Μειοψηφία 2.870 2.591 11 279 2.020 7.481 2.494
Καθαρό κέρδος 9.000 7.740 16 1.260 5.412 22.152 7.384
 
Μεικτό περιθώριο 30,6 32,7 -6 -2,1 33,6 32,1 32,1
Περιθώριο EBITDA 33,4 34,5 -3 -1,1 23,8 31,0 31,0
Περιθώριο EBIT 29,8 31,4 -5 -1,6 22,5 28,2 28,2
Περιθώριο κέρδους π.φ. 27,4 28,5 -4 -1,1 23,3 26,6 26,6
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 49,2 41,9 17 7,3 36,3 43,1 43,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 50,8 58,1 -13 -7,3 63,7 56,9 56,9
Καθαρή απόδοση ιδίων 34,0 42,5 -20 -8,5 39,2 33,2 33,2
EBITDA/Ενεργητικό 21,6 20,3 6 1,3 15,3 19,4 19,4

 

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Το 2016 η χαρτοβιομηχανία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 55 εργαζόμενους, έναντι 43 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,74 εκατ. ευρώ, έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το 2015. Την ίδια χρονιά διατέθηκαν στους μετόχους και τη διοίκηση της εταιρείας μερίσματα 2 εκατ. ευρώ και αμοιβές 0,205 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015, πέραν των αμοιβών παροχής υπηρεσιών. Εφέτος, από τα κέρδη του 2016 θα διατεθούν στους μετόχους και τη διοίκηση της εταιρείας μερίσματα 2 εκατ. ευρώ και αμοιβές 1,75 εκατ. ευρώ, πέραν των αμοιβών παροχής υπηρεσιών. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 177.200 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 149.110 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 104.290 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκτός από ισχυρό ανταγωνιστή των άλλων ομοειδών χαρτοβιομηχανιών, η επιχείρηση εξελίσσεται σε ολοένα και ισχυρότερο όμιλο, με μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του το 14,06% των μετοχών της λιανεμπορικής αλυσίδας «Σκλαβενίτης», μέσω θυγατρικής της. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται με μερίδια συμμετοχής 90% (αξίας κτήσεως 4,81 εκατ. ευρώ) η βιομηχανία προϊόντων ζύμης και αρτοσκευασμάτων Baker Master, 40% (0,40 εκατ. ευρώ) η εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας αλιευμάτων Genfroco, 70% (2,51 εκατ. ευρώ) η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Bonora, 90,5% (12,81 εκατ. ευρώ) η εταιρεία επενδύσεων και επενδυτικών υπηρεσιών ΑΝΙΚΑ και 100% (0,75 εκατ. ευρώ) η νεοϊδρυθείσα εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Meat House, η οποία έχει εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και συστάθηκε, προφανώς, στο πλαίσιο απόφασης του ομίλου Σκλαβενίτη να επεκταθεί παραγωγικά και σε αυτόν τον τομέα.

Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στην αξία των 18,37 εκατ. ευρώ (14,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αντίστοιχη αξία στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανέρχεται σε 25,16 εκατ. ευρώ (22,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Από κοινού με τις θυγατρικές και συγγενικές εταιρείες της, η χαρτοβιομηχανία ανέφερε για το 2016 πωλήσεις ύψους 43,29 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,6% (+7,10 εκατ. ευρώ), οι οποίες απέδωσαν:

– Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από συγγενείς επιχειρήσεις κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,46 εκατ. ευρώ (+15,8%) και εξαιρουμένων αυτών κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,56 εκατ. ευρώ (+16,3%).

– Κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 11,87 εκατ. ευρώ (+14,9%).

– Κέρδη αναλογούντα στην εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων 9 εκατ. ευρώ (+16,3% ή +1,26 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη από συγγενικές επιχειρήσεις ήταν ύψους 3,90 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. περίπου ευρώ το 2015) και αφορούσαν κυρίως, προφανώς, το μερίδιο έμμεσης συμμετοχής της χαρτοβιομηχανίας, μέσω της εταιρείας ΑΝΙΚΑ, στη λιανεμπορική αλυσίδα της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Στις εταιρείες που έχει υπό τον έλεγχό του και ενοποιεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του, ο όμιλος Γλάρος το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 349 εργαζόμενους, έναντι 216 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,92 εκατ. ευρώ, έναντι 5,31 εκατ. ευρώ το 2015. Η παραγωγή χαρτικών απέδωσε 24,77 εκατ. ευρώ (57,2% των ενοποιημένων εσόδων), τα προϊόντα ζύμης και αρτοποιίας 10,24 εκατ. ευρώ (23,7%) και η επεξεργασία κρέατος 2,64 εκατ. ευρώ (6,1%), ενώ οι λοιπές, εμπορικές και άλλες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων εσόδων 2,60 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου, απέφεραν τα υπόλοιπα 5,64 εκατ. ευρώ (13% των ενοποιημένων πωλήσεων).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ενσώματα πάγια της μητρικής εταιρείας στα τέλη του 2016 ήταν ύψους 12,75 εκατ. ευρώ, αντί 13,53 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015, ενώ είχαν δοθεί προκαταβολές 0,54 εκατ. ευρώ για την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Για πάγιες επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης η βιομηχανία διέθεσε 0,21 εκατ ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015. Συγχρόνως, αξιοποιούσε μηχανολογικό εξοπλισμό βάσει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ακόμη, διέθεσε για νέες συμμετοχές και χρεόγραφα 3,60 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 2,05 εκατ. ευρώ το 2015.