ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πλειστηριασμοί: 11 ερωτήσεις & απαντήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΤΖΙΚΑΣ
Πλειστηριασμοί: 11 ερωτήσεις & απαντήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Κεντρική Εικόνα

1η Μέχρι πότε ισχύει ο νόμος Κατσέλη;

Ως γνωστόν ο νόμος 3869/2010, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, ο οποίος αναθεωρήθηκε με τον νόμο Σταθάκη (ν. 4346/2015) παύει να έχει ισχύ στις 31-12-2018.

Ποιοί μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη;

Στον νόμο αυτόν μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και παρουσιάζουν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, ήτοι τα δάνειά τους να έχουν “κοκκινήσει”.

3η Ποιούς προστατεύει ο νόμος Κατσέλη – Σταθάκη;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας οφειλέτης προκειμένου να υπαχθεί στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη είναι οι εξής:

4η Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλες οφειλές στην αίτηση εκτός από αυτές που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις;

«Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.0) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου».

Με την ψήφιση του νόμου 4346/2015 έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3869/2010 και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και τους πρώην Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, ήδη ΕΦΚΑ. Επομένως ο δανειολήπτης δύναται να συμπεριλάβει στο δικόγραφο εκτός από τις ληξιπρόθεσμες δανειακές οφειλές του και τις βεβαιωμένες οφειλές του προς το δημόσιο όπως αναφέρονται ανωτέρω.

5η Κινδυνεύω από πλειστηριασμό ή κατάσχεση αν έχω καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου;

Από την στιγμή που ο δανειολήπτης έχει καταθέσει αίτηση και του έχει χορηγηθεί και η απαιτούμενη προσωρινή διαταγή αναστολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, προστατεύεται τόσο η πρώτη του κατοικία όσο και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία εφόσον διατάξει η Ειρηνοδίκης. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάσχεσης ή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη και δεν χρειάζεται να φοβάται ο δανειολήπτης ακόμη και αν τον οχλούν εισπρακτικές εταιρίες.

6η Εάν το εισόδημά μου είναι πολύ χαμηλό και αδυνατώ να πληρώσω δικηγόρο για να με εκπροσωπήσει, τι μπορώ να κάνω;

Για όσους διαθέτουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, μπορούν να απευθυνθούν στο Πρωτοδικείο της περιοχής διαμονής του και να αιτηθούν να τους παρασχεθεί δωρεάν δικηγόρος μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας.

7η Εάν είμαι άνεργος, θα υποχρεωθώ να πληρώνω δόσεις με την κατάθεση τις αίτησης για την υπαγωγή μου στον νόμο;

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον δικαστή να διατάξει μηδενικές δόσεις ή ελάχιστη δόση 40 ευρώ για μια τριετία (με προσωρινή διαταγή ή με την οριστική απόφαση). Μετά το πέρας της τριετίας αν δεν βελτιωθεί σηματικά η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, μπορεί να διαταχθεί οριστική ή σημαντική διαγραφή των χρεών

8η Θα αλλάξει ο νόμος Κατσέλη – Σταθάκη;

Ήδη διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης για να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο υπαγωγής στον νόμο.

9η Εάν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις που όριζει ο νόμος για να υπαχθώ στις ευεργετικές του διατάξεις, τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω την πρώτη μου κατοικία;

Μπορείτε να μεταβείτε στο πιστωτικό ίδρυμα που έχετε λάβει το δάνειο και να αιτηθείτε ρύθμιση του δανείου σε χρηματικό ποσό που μπορείτε να καταβάλετε. Επίσης μπορείτε να αιτηθείτε μείωση του επιτοκίου.

10η Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Εάν οφείλω στο Δημόσιο (ΕΦΚΑ) τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω την κατοικία μου από τον πλειστηριασμό;

Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ με υπουργική απόφαση ο νόμος ρύθμισης οφειλών από ασφαλιστικά ταμεία και χρέη προς το δημόσιο σε 120 δόσεις για οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την 31-12-2016 και το ύψος τους είναι μέχρι 50.000 ευρώ (μέχρι 20.000€ για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και μέχρι 50.000€ για νομικά πρόσωπα). Συνεπώς μπορεί ο οφειλέτης να καταθέσει αίτηση στο ΚΕΑΟ εώς την 31-12-2018 και εφόσον πληρεί και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μπορεί να γίνει δεκτή η αίτησή του.

11η Εάν μου επιδοθεί κατασχετήρια έκθεση πως μπορώ να αμυνθώ;

Καταρχήν να απευθυνθείτε άμεσα στον πληρεξούσιο δικηγόρο σας για να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της κατασχετήριας έκθεσης γιατί υπάρχει μια σύντομη προθεσμία που αν παρέλθει άπρακτη χάνετε το δικαίωμά σας αυτό.

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ