ΕΛΛAΔΑ

ΤΕΕ: Δεν είναι βάσιμες οι ανησυχίες για επιπτώσεις του αγωγού ΤΑΡ στον υδροφόρο ορίζοντα και τις καλλιέργειες

Αγωγός ΤΑΡ: Εξετάζεται επαύξηση της μεταφορικής ικανότητας	 - Κεντρική Εικόνα

«H Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ αξιολόγησε τα ζητήματα που είχαν αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, (αναφορικά με πιθανές επιπτώσεις του αγωγού TAP στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας) και αποφαίνεται ότι οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι βάσιμοι για την εγκεκριμένη χάραξη».

Αυτό επισημαίνεται στο πόρισμα που συνέταξε εξαμελής Επιτροπή του Επιμελητηρίου, η οποία εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΤΑΡ, στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής, καθώς επίσης και παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του αγωγού, όπως είναι το ενδεχόμενο πυρκαγιάς λόγω αυτανάφλεξης της τύρφης και της καύσης γεωργικών υπολειμμάτων, διάτρησης του αγωγού από γεωργικά μηχανήματα, αστοχίας του αγωγού λόγω του φαινομένου της συνίζησης εδάφους που παρατηρείται στην περιοχή.

Στο πόρισμα της επιτροπής επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- «Δεν εκτιμάται, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, οποιαδήποτε επίδραση του αγωγού στα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού στην περιοχή».

- «Δεν υπάρχουν στρώματα τύρφης ή οργανικών εδαφών στην εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι το βάθος των 5m, περίπου. Εξαιτίας της απουσίας στρωμάτων τύρφης ή οργανικών εδαφών, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυτανάφλεξης».

- «Η κρούση του αγωγού από γεωργικά μηχανήματα κατά την κατεργασία του εδάφους είναι απίθανο να συμβεί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού υπερβαίνει τα 17 mm (σύμφωνα με το σχεδιασμό), η αντοχή του αγωγού έναντι κρούσεων είναι αυξημένη.

Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο, μια ατυχηματική επαφή από γεωργικά μηχανήματα να προκαλέσει διάτρηση του αγωγού ΤΑΡ και επομένως εκτιμάται ότι οι πιθανές συνέπειες από αυτό το ενδεχόμενο είναι αμελητέες.

Το βάθος στο οποίο θα βρίσκεται ο αγωγός (δηλ. 1,3 m) θεωρείται ικανοποιητικώς ασφαλές για την περιοχή ενδιαφέροντος».

-«Υπολογίσθηκαν μέγιστες πρόσθετες καθιζήσεις-συνίζηση του εδάφους, που στη δυσμενέστερη περίπτωση δεν υπερβαίνουν την τιμή 0,45 m. Ακόμη και σε αυτή την (δυσμενή) περίπτωση, η ευκαμψία της σωληνογραμμής επιτρέπει την προσαρμογή με την εδαφική συνίζηση, χωρίς κίνδυνο υπερβάσεως των ανεκτών τάσεων του υλικού του σωλήνα».

-«Εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του αγωγού και του εδάφους, μια τοπική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους είναι πιθανή. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των καλλιεργειών, ενώ κάποιες πηγές αναφέρουν ακόμα και πιθανή θετική επίδραση. Επομένως, ο αγωγός ΤΑΡ δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των τοπικών καλλιεργειών. Σχετικά με το ζήτημα που είχε αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, ότι ο αγωγός θα παγώσει το έδαφος γύρω από αυτόν, από τη μελέτη προκύπτει ότι αυτό δεν θα ισχύσει».