ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου: Τι θα ισχύει εφεξής;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΤΖΙΚΑΣ
Τελευταία ευκαιρία για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Κεντρική Εικόνα

Άρδην αλλάζει το καθεστώς έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μεταξύ των συζύγων που επιθυμούν να χωρίσουν.

Ειδικότερα από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, ότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4509 (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) με τίτλο ¨Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις¨, έχει τεθεί σε ισχύ μια νέα ρύθμιση, με την οποία ο νομοθέτης αλλάζει συλλήβδην την διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου για την λύση του γάμου, αφού πλέον η διαδικασία αυτη δεν θα απαιτεί δικαστική απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο, παρά μόνο μια υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου. Οι δικηγόροι και σε αυτήν την διαδικασία θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο αφού η υπογραφή τους, ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των πελατών τους, θα είναι καθοριστική για την συναινετική λύση του γάμου ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4509/2017 αναφορικά με τις διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο προβλέπεονται τα εξής:

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1438 Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.». 2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1441 1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. 5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Τέλος, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Επισήμανση:

Ωστόσο, ο νομοθέτης δεν προβλέπει το πως θα επιλύονται τα όποια νομικά ζητήματα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των συμφωνιών από τον έναν εκ των δύο γονέων αναφορικά με την καταβολή της διατροφής και την ορθή άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους.

Απομένει πλέον να δούμε το πως θα λειτουργήσει στην πράξη η νέα διαδικασία, κατά πόσο θα μειωθεί ο χρόνος έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και κατα πόσο θα αποσυμφορηθούν τα πινάκια του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ύστερα από την απομάκρυνση των συναινετικών διαζυγίων, με σκοπό μεταξύ άλλων και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης σε άλλου είδους υποθέσεις.

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος & πιστοποιημένος διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ