ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκροτείται το Ταμείο Υποδομών με απόφαση Χαρίτση

Χαρίτσης: Τον Δεκέμβριο στους δήμους 8.500 μόνιμοι υπάλληλοι - Κεντρική Εικόνα

Συγκροτείται Ταμείο Υποδομών με απόφαση (ΦΕΚ Β' 4159/29-11-2017) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, το οποίο αποσκοπεί στην προσφορά ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται, επίσης, να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ, πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ με γεωγραφική κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.Η διαχείρισή του Ταμείου ανατίθεται στην ΕΤΕπ.

Το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης, ως εξής:

• Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200.000.000 ευρώ.

• Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200.000.000 ευρώ.

• Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. ευρώ. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα δύναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

• Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

• Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής

Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:

α) το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως πρόεδρο,

β) το γενικό γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλος,

γ) την ειδική γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ως μέλος,

δ) τον ειδικό γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),

ε) εκπρόσωπο της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, ως μέλος.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο στελέχη της ΕΤΕπ, ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ