ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις εισφορές ποιων επαγγελματιών ορίζει η εγκύκλιος για τον ΕΦΚΑ

Τις εισφορές ποιων επαγγελματιών ορίζει η εγκύκλιος για τον ΕΦΚΑ - Κεντρική Εικόνα

Τις εισφορές που καλούνται να καταβάλουν ιδιοκτήτες εφημερίδων, εκδότες, ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες και εφημεριδοπώλες, καθορίζει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

Βάση υπολογισμού εισφορών

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

2. Ισχύει κατώτατη και ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Συγκεκριμένα, ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 ευρώ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (ετήσιο 5860,80*12=70.329,60 ευρώ). Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων και της μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1/2017 Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών.

Προσδιορισμός ύψους ασφαλιστικών εισφορών

α. Τα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής, ανεξάρτητα ημερομηνίας πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση, από 01/01/2017, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης, ως εξής:

- Κλάδος σύνταξης 20%

- Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης αφορά πρόσωπα που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ.

- Εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

β. Πρόσωπα που, για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων, καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ίδιου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

γ. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για:

- Ασφάλιση άνω των 40 ετών και μητέρες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών.

Για τα προερχόμενα από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πρόσωπα, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία υπολογισμού εισφορών με τα προβλεπόμενα από το νέο πλαίσιο.

Πρόσωπα ασφαλιζόμενα, έως 31/12/2016, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως εξής:

α. Οι ιδιοκτήτες των ημερήσιων πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων, που εκδίδονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εφόσον κυκλοφορούν, μέσω αναγνωρισμένου πρακτορείου Τύπου και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα ή 1.000 φύλλα, εάν εκδίδοντο κατά την 27η Αυγούστου 1992 και είχαν ήδη συμπληρώσει 10 έτη έκδοσης. (Α' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

β. Οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις συνιδιοκτησίας ή κοινωνίας και οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων που εκδίδουν εφημερίδες που ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα. (Α' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

γ. Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται σε όλη την επικράτεια, εκτός των ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

δ. Οι ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), (πλην των ανταποκριτών ξένου τύπου-μισθωτών- απασχολούμενων με εξαρτημένη εργασία, που υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί).

ε. Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

στ. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς Τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω πρακτορείων, εντός των ασφαλιστέων περιοχών αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ζ. Οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, με σκοπό, μεταξύ άλλων και τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

η. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς Τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Αριθ. 31720/Σ.503/10.12.1962 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ ΤΒ 503).

θ. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ή κάτοχοι μεριδίων ή μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Β. Πρόσωπα ασφαλιζόμενα έως 31/12/2016 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:

α. Οι εφημεριδοπώλες (πωλητές εφημερίδων και περιοδικών) που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το ν. 3871/1958 (ΦΕΚ ΤΑ 178) και Κεφ. ΙΒ* του Κανονισμού Ασφάλισης (ΥΑ 55575/1965, ΦΕΚ ΤΒ 816).

β. Οι πωλητές λαϊκών αγορών που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.δ. 78/1973, ΦΕΚ ΤΑ 156 και Υ.Α. 21/21/4881/14.01.1975, ΦΕΚ ΤΒ 49).

Στο παραπάνω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται «νέοι» και «παλαιοί» ασφαλισμένοι (πριν και μετά την 01/01/1993), καθώς και όσοι θα ασφαλιστούν, μετά την 01/01/2017.