ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ΦΕΚ ο διορισμός των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σε ΦΕΚ ο διορισμός των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που αφορά στο διορισμό των μελών του ΔΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τα μέλη του ΔΣ είχαν ήδη εγκριθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και με τη σημερινή δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ εκπληρώνεται και τυπικά ένα από τα 15 προαπαιτούμενα για την υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ.

Όπως ορίζεται στην απόφαση, το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται από τους:

1. Νικολίνα Κωστελέτου του Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θητεία πέντε ετών

2. Χρήστο Κωτσόγιαννη του Γεωργίου, Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Έξετερ (Exeter) του Ηνωμένου Βασιλείου, με θητεία τεσσάρων ετών

3. Εμμανουέλα Τρούλη του Νικολάου, Λέκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων ετών

4. Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου, Ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θητεία τριών ετών

5. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών ετών.

Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής μέλους του, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και ορίζει το μέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του ν. 4389/2016 (Α' 94):

i) διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου,

ii) υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη για παράβαση εκ δόλου των καθηκόντων και υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις,

iii) υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο έτη μετά από τη λήξη της,

iv) οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το 30% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.