ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδική Visa σε «ψηφιακούς νομάδες» που θα εργάζονται από την Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις

Οι ψηφιακοί νομάδες έρχονται για να μείνουν στη χώρα μας - Κεντρική Εικόνα

 

Eθνική θεώρηση εισόδου για χρονική περίοδο έως 12 μήνες θα χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που θέλουν να δουλέψουν εξ αποστάσεως μένοντας στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος αναμόρφωσης του Κώδικα Μετανάστευσης με την προσθήκη της διάταξης για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στην χώρα μας μέσω της χορήγησης Visa.

Με τη θέσπιση της Digital Nomads Visa η Ελλάδα εισέρχεται στη λίστα των χωρών, που προσφέρουν κίνητρα ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης εργαζομένων υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται από εδώ και στο εξής εθνική θεώρηση εισόδου για χρονική περίοδο έως 12 μήνες σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την χορήγηση της Digital Nomads Visa

Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε «μία στάση του ενδιαφερομένου», εκτός των γενικών δικαιολογητικών, τα ακόλουθα:

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,

σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης, ή

συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες, που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας,

ή στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία, που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,

αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:

-από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση,

Visa και για τα μέλη της οικογένειας των ψηφιακών νομάδων

Οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση, που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

-ο έτερος των συζύγων ή των συμβιούντων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

-τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συμβιούντων κάτω των 18 ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα και

τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων σε αυτόν/αυτήν.

Αδεια διαμονής και ανανέωση της κάθε 2 χρόνια

Στο μεταξύ, στους ψηφιακούς νομάδες και στα μέλη της οικογένειάς τους δύναται να τους χορηγείται άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς του και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από παράβολο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το παρόν παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση, που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών όσο και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες ετησίως,