ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για αναστολές Μαΐου

Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για αναστολές Μαΐου - Κεντρική Εικόνα

 

Μέχρι Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, μπορούν οι εργαζόμενοι – δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και είναι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις μπορεί να αφορούν είτε τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β της με αριθμ. πρωτ. 28631/14-5-2021 (Β’  2012) κοινής υπουργικής απόφασης, δήλωση μπορούν να υποβάλλουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

Οι επιχειρήσεις πρέπει:

να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,

να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

να μην έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

Δυνατότητα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις εφόσον:

έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και

πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

Η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις αφορά εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την  29/4/2021.

Επιχειρήσεις τουρισμού

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, με ΚΑΔ 49.39, 52.21.29.02, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90.14, 55.90.19, 79.11 και 79.12, οι οποίες πληρούν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β. του άρθρου 1 που αφορά τον κύκλο εργασιών.
 
Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι: 

επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και

των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την  29-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 27/5/2021, ενώ από 28/5/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.