ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της MIG

Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της MIG - Κεντρική Εικόνα

 

Η Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της, έναντι της Τράπεζας Πειραιώς με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Ο χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη με δικαίωμα περαιτέρω παράτασης κατά 1 έτος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της δανείστριας τράπεζας, χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές.

Το σύνολο του δανεισμού κατέστη συνεπεία της αναδιάρθρωσης μακροπρόθεσμο καθώς το κεφάλαιο προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί στη λήξη της διάρκειας των δανειακών συμβάσεων.

Το ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά ετησίως σε 1,5% έναντι 4,62% που ίσχυε το 2020, το οποίο αντιστοιχεί ετησίως σε ποσό 6,8 εκατ. ευρώ (με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του), μειώνοντας σε ετήσια βάση το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή της συμφωνίας αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

      α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδοσης 281 εκατ. ευρώ.

      β) Τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) σημερινού υπολοίπου 160 εκατ. ευρώ.

Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας από τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια, παραχωρείται ενέχυρο Α’ και Β’ τάξης αντιστοίχως επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής Attica ΑΕ Συμμετοχών.

Σημειώνεται ότι με τη συμφωνία βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας όπως επίσης και οι μελλοντικές ταμειακές ροές που αφορούν την εξυπηρέτηση του δανεισμού της.