ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός με πρόσθετες δαπάνες 5 δισ. ευρώ

Γραφείο Προϋπολογισμού: Ρίσκο η αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021 - Βαρόμετρο το εμβόλιο - Κεντρική Εικόνα

Με τη μορφή τροπολογίας κατατέθηκε στη Βουλή η αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών, κατά 5 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα, από την πανδημία. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τα μέτρα των τριών πρώτων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της επιδημικής κρίσης, που ψηφίζονται σε λίγη ώρα από την Ολομέλεια. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η χώρα μας έχει δρομολογήσει δέσμη μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την ενσκήψασα πανδημία του κορονοϊού. Τα μέτρα στήριξης αφορούν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που τυχόν πλήττονται-κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι απαντούν σε έκτακτες καταστάσεις που έχουν τον χαρακτήρα ανώτερης βίας. Επίσης, αναμένεται με βεβαιότητα ότι για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων καταστάσεων θα απαιτηθούν πόροι που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις του αποθεματικού.

Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων, απαιτείται η άμεση αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Με την τροπολογία προτείνεται η αύξηση, με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, του ορίου δαπανών του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών κατά το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του, μετά από αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων επί των οποίων βασίζεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ειδικότερα μέσω συγκρίσεων με εκείνες που περιλήφθηκαν στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2020». 

«Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από κοινοτική χρηματοδότηση και δανεισμό», σύμφωνα με την ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία. 
Στόχος της ρύθμισης είναι να καταστεί εφικτή και να διασφαλιστεί, από δημοσιονομικής πλευράς, η αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα-κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις, και κατά προέκταση η θωράκιση της οικονομίας της χώρας. 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, «η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί στην ουσία συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος. Επηρεάζει κατά τούτο το σύνολο των ομάδων-στόχων των μέτρων που λαμβάνει η ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού».

Σημειώνεται επίσης, ότι τα κράτη μέλη, με δεδομένη την πανδημία, έχουν στη διάθεσή τους σημαντική ευελιξία και τα εθνικά συστήματα υγείας όσους πόρους χρειάζονται, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της πανδημίας. Κατά συνέπεια, ο προτεινόμενος συμπληρωματικός προϋπολογισμός συνιστά ενδεδειγμένο δημοσιονομικό μέσο-εργαλείο για την πραγματοποίηση του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της πολιτείας για την άμβλυνση των επιπτώσεων του κορονοϊού, τη διασφάλιση στο μέτρο του δυνατού της παροδικότητας του χαρακτήρα τους και τελικά για τη θωράκιση στο σύνολο της, της ελληνικής οικονομίας.