ΑΓΟΡΕΣ

Σφακιανάκης: 61 μέτοχοι αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση

Σφακιανάκης: 61 μέτοχοι αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση - Κεντρική Εικόνα

Συνολικά 61 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι"), την οποία υπέβαλε στις 2 Απριλίου 2019 ο κ. Σταύρος Τάκη (Προτείνων) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 4.6.2019 και έληξε στις 2.7.2019.

Προσφέρθηκαν συνολικά 1.200.528 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 23.026.110 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (το "Δικαίωμα Εξαγοράς"),

(β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (το "Δικαίωμα Εξόδου"). Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων θα εισάγει μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι τιμήματος ίσου προς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €0,34 ανά Μετοχή.

Ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και τόσο ο Προτείνων όσο και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.