ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

FG Europe: Στα 93,43 εκατ. ευρώ οι συνολικές πωλήσεις το 2018

F.G. Europe: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης - Κεντρική Εικόνα

Σε 93,43 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2018 οι συνολικές πωλήσεις από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες, του ομίλου FG Europe έναντι πωλήσεων 97,06 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένες κατά 3,74%.

Η μείωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας.

Τα έσοδα του Ομίλου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 ανερχόμενα σε 10,25 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρά τη μείωση των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στα 25,86 εκατ. ευρώ έναντι 24,48 εκατ. ευρώ το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 5,64%.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης σημείωσαν αύξηση κατά 15,65% ανερχόμενα το 2018 σε 6,65 εκατ. ευρώ έναντι 5,75 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (ΕBITDA) ανήλθαν συνολικά σε 9,59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 8,06 εκατ. ευρώ του 2017 διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA / Πωλήσεις στο 10,26% έναντι 8,3% την προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων κέρδη (EBT) ανήλθαν σε 1,85 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 640%.

 Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν στα 68,07 εκατ. ευρώ την 31/12/2018 από 70,04 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 5,06 εκατ. ευρώ του δανεισμού των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E. Οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω κυρίως της αύξησης των συνολικών υποχρεώσεων της μητρικής ανερχόμενες το 2018 σε 115,08 εκατ. ευρώ από 112,91 εκατ. ευρώ την 31/12/2017.