ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

LeasePlan Hellas: Αύξηση πωλήσεων 20,15% το 2015

LeasePlan Hellas: Αύξηση πωλήσεων 20,15% το 2015 - Κεντρική Εικόνα

Με αύξηση κύκλου εργασιών ύψους 20,15% έκλεισε το 2015 για την LeasePlan Hellas. Οι συνολικές πωλήσεις ανήρθαν στο ποσό των 69.3 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρει η εταιρεία στην σχετική οικονομική της έκθεση, επιτεύχθηκαν τόσο οι εμπορικοί όσο και οι οικονομικοί στόχοι, που είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού.

Ο ενεργός υπό διαχείριση στόλος των αυτοκινήτων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 23,4% σε σχέση με το 2014. Επιπλέον, 1014 αυτοκίνητα ήταν σε παραγγελία την 31/12/2015 (Το 2014 το συγκεκριμένο μέγεθος ανήλθε στα 651).

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, και το 2015, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στη χώρα είχε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, λόγω της εξαιρετικής σύνθεσης του πελατολογίου (ελάχιστες επισφάλειες το 2015). Επίσης, η εταιρεία αναφέρει πως έγινε αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών κινδύνων (υπολειμματικές αξίες αυτοκινήτων, επιτοκιακός και κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας κλπ)

Όσον αφορά την οικονομική Θέση της, η LeasePlan Ηellas εμφάνισε κέρδη κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 — 3 1/12/2015 ύψους  7.1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 86% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2014 (κέρδη 3,8 εκατ ευρώ).

Η αύξηση της κερδοφορίας, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων πωλήσεων των ληγμένων αυτοκινήτων, στη μείωση του κόστους πωληθέντων καθώς και την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.

 Η αναπόσβεστη αξία του συνόλου των μεταφορικών μέσων της εταιρείας ήταν στις 31/12/2015, 155 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν κυρίως μέσω ομολογιακών δανείων με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου (92,5 εκατ ευρώ. Την 31/12/2015), αλλά και από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ύψους 66 εκατ. ευρώ

Η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 7 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 66 εκατ. ευρώ.

Ο κύριος στόχος της LeasePlan Ηellas για τα επόμενα έτη είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη, η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η τοποθέτηση ανάμεσα στις δυο κορυφαίες θέσεις του κλάδου.  Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον εκτιμάται πως προσφέρει ευκαιρίες για την εταιρεία, ώστε με αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου (κυρίως των υπολειμματικών αξιών) αλλά και την αποχώρηση από την αγορά ανταγωνιστών με θέματα ρευστότητας, να ενισχύσει τη θέση της.

Κατά την επόμενη χρονιά αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας, η οποία θα προκύψει κυρίως από τις βελτιωμένα αποτελέσματα πώλησης των αυτοκινήτων των οποίων η μίσθωση έχει λήξει καθώς και την περαιτέρω μείωση του κόστους πωληθέντων.