ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τελευταία ευκαιρία για την προστασία της πρώτης κατοικίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΤΖΙΚΑΣ
Τελευταία ευκαιρία για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Κεντρική Εικόνα

Τι ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις.

1η Μέχρι πότε ισχύει ο νόμος Κατσέλη;

Ως γνωστόν ο αναθεωρημένος νόμος 3869/2010, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, παύει πλέον να έχει ισχύ στις 28-2-2019.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη;

Στον νόμο αυτόν μπορούν να υπαχθούν όσοι παρουσιάζουν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων και έχουν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

3η Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο οφειλέτης για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη;

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β1) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος, β2) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, γ1) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), γ2) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα, δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται. ε) Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

4η Εάν το εισόδημά μου είναι πολύ χαμηλό και αδυνατώ να πληρώσω δικηγόρο για να με εκπροσωπήσει, τι μπορώ να κάνω;

Για όσους διαθέτουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, μπορούν να απευθυνθούν στο Πρωτοδικείο της περιοχής διαμονής του και να αιτηθούν να τους παρασχεθεί δωρεάν δικηγόρος μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας.

5η Εάν είμαι άνεργος, θα υποχρεωθώ να πληρώνω δόσεις με την κατάθεση τις αίτησης για την υπαγωγή μου στον νόμο;

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον δικαστή να διατάξει μηδενικές δόσεις ή ελάχιστη δόση 40 ευρώ για μια τριετία (με προσωρινή διαταγή ή με την οριστική απόφαση). Μετά το πέρας της τριετίας αν δεν βελτιωθεί σηματικά η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, μπορεί να διαταχθεί οριστική ή σημαντική διαγραφή των χρεών

6η Εάν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να υπαχθώ στις ευεργετικές του διατάξεις αλλά παρουσιάζω αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών μου, τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω την πρώτη μου κατοικία;

Μπορείτε να μεταβείτε στο πιστωτικό ίδρυμα που έχετε λάβει το δάνειο και να αιτηθείτε ρύθμιση του δανείου σε χρηματικό ποσό που μπορείτε να καταβάλετε καθώς και μείωση του επιτοκίου ή ακόμη και να αιτηθείτε κούρεμα του δανείου σας.

7η Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Εάν οφείλω στο Δημόσιο (ΕΦΚΑ) κλπ αλλά και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τι μπορώ να κάνω για να ρυθμίσω τις οφειλές μου και κατ' επέκταση να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου από πλειστηριασμό;

Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις ο οποίος μηχανισμός έχει ήδη παραταθεί έως τις 31-12-2019. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Υπουργείου.

8η Εάν μου επιδοθεί διαταγή πληρωμής ή κατασχετήρια έκθεση ή πραγματοποιηθεί κατάσχεση από το ΚΕΑΟ ή την ΑΑΔΕ, πως μπορώ να αμυνθώ;

Καταρχήν να απευθυνθείτε άμεσα στον πληρεξούσιο δικηγόρο σας για να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της διαταγής πληρωμής ή κατασχετήριας έκθεσης γιατί υπάρχει μια σύντομη προθεσμία που αν παρέλθει άπρακτη χάνετε το δικαίωμά σας αυτό και να τον συμβουλευτείτε επίσης για την άμυνά σας αναφορικά με την κατάσχεση από του δημόσιους φορείς. Είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε από έναν δικηγόρο άριστα καταρτισμένο.

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ