ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε καθεστώς «default» ακόμη ένα ομόλογο της Folli Follie

Υπόθεση Folli Follie: Προθεσμία πήρε η οικογένεια Κουτσολιούτσου από την ανακρίτρια - Κεντρική Εικόνα

Η Folli Follie ανακοίνωσε ότι ο διαχειριστής - εκπρόσωπος (trustee) των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ύψους 249,5 εκατ.ευρώ (λήξεως 2019) εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA απέστειλε δήλωση καταγγελίας (acceleration notice) προς την θυγατρική της Εταιρείας, FF Group Finance Luxembourg SA. Την ίδια ημέρα ο trustee των ομολόγων 2019 κατέστησε απαιτητές τις αξιώσεις δυνάμει των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία και την θυγατρική της, FF Group Finance Luxembourg II SA, βάσει των όρων των ομολόγων 2019.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε περαιτέρω ότι έχει καταστεί υπερήμερη βάσει των όρων και προϋποθέσεων των ομολόγων 2021 λόγω μη πληρωμής τόκων κατά την δήλη ημέρα πληρωμής τους, στις 2 Νοεμβρίου 2018. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει γεγονός παραβίασης και για το ομόλογο λήξεως 2019.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

«Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο διαχειριστής - εκπρόσωπος (trustee) των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA (τα "Ομόλογα 2019") απέστειλε δήλωση καταγγελίας (acceleration notice) προς την θυγατρική της Εταιρείας, FF Group Finance Luxembourg SA. Την ίδια ημέρα ο trustee των Ομολόγων 2019 κατέστησε απαιτητές τις αξιώσεις δυνάμει των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία και την θυγατρική της, FF Group Finance Luxembourg II SA, βάσει των όρων των Ομολόγων 2019. 

Λόγω των ανωτέρω, έχουν λάβει χώρα Γεγονότα Παραβίασης (Events of Default):

•βάσει του όρου 8(c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Ομολόγων CHF 150.000.000 3,25 τοις εκατό λήξεως 2021 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg II SA (τα "Ομόλογα 2021"), για τα οποία έχει παράσχει εγγύηση η Εταιρεία

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 20.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA˙ και

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 31.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA.

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι έχει καταστεί υπερήμερη βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2021 λόγω μη πληρωμής τόκων κατά την δήλη ημέρα πληρωμής τους, στις 2 Νοεμβρίου 2018. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει Γεγονός Παραβίασης βάσει του όρου 8(a) των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2021 μετά την λήξη συμβατικής περιόδου χάριτος δέκα ημερολογιακών ημερών, στις 12 Νοεμβρίου 2018, και θα οδηγήσει σε Γεγονότα Παραβίασης:

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 20.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA

•βάσει του όρου 7(1)(c) του Schuldschein 31.000.000 Ευρώ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2016 που έχει συνάψει η FF Group Finance Luxembourg II SA˙ και

•βάσει του όρου 10(c) των όρων και προϋποθέσεων των Ομολόγων 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν».