ΕΛΛAΔΑ

Προσλήψεις καθαριστριών στο υπουργείο Παιδείας

Στη δημοσιότητα σήμερα το νομοσχέδιο για νέο Λύκειο και τις Πανελλαδικές - Κεντρική Εικόνα

Εως 12 Νοεμβρίου 2018 η Υποβολή των Αιτήσεων για την Πρόσληψη προσωπικού (ΣΟΧ του ΑΣΕΠ) για την καθαριότητα του ΥΠΠΕΘ

Το Υπουργείο Παιδείας σας ενημερώνει ότι η υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 1Α/2018 ανακοίνωση (η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ:67ΥΛ4653ΠΣ-ΣΒΥ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΑΥΓΗ στις ημερομηνίες 01-11-2018 και 02-11-2018 αντίστοιχα, και ως εκ τούτου από 3-11-2018 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία λήγει στις 12-11-2018, ημερομηνία μέχρι και την οποία δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις των υποψηφίων.  

Η Ανακοίνωση και το Παράρτημα της ανακοίνωσης