ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αλαλούμ με τον έλεγχο της Folli Follie

Υπομνήματα κατέθεσαν οι 10 ύποπτοι για την υπόθεση της Folli Follie - Κεντρική Εικόνα

Η έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του... ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, είναι μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Folli Follie, στην οποία επιβεβαιώνεται η απόφαση για διεξαγωγή της κρίσιμης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Οκτωβρίου.

Στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων αναφορικά με την υπόθεση σε εσωτερικό και εξωτερικό κι ενώ η εταιρεία με ανακοίνωσή της στις 17 Οκτωβρίου επιβεβαίωνε πως βρίσκεται σε αναζήτηση νέας εταιρείας για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με την EY, σε νέα ανακοίνωση-πρόσκληση για την γενική συνέλευση της εταιρείας, υποστηρίζεται πως ήδη διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος, χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση για το ποια εταιρεία τον διενεργεί. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα ακόλουθα: 

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010.