ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μινωικές γραμμές: Αγορά μετοχών από Grimaldi Euromed

Εκλογές 2019: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Κεντρική Εικόνα

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 1/09/2018 σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 3.840,00, στις 2/09/2018 σε αγορά 2.055 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 4.932,00, στις 26/09/2018 σε αγορά 996 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 2.390,40, στις 27/09/2018 σε αγορά 23 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 55,20 και στις 28/09/2018 σε αγορά 274 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 657,60. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.