ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νίκας: Μειωμένες οι πωλήσεις το α' εξάμηνο

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Νίκας» - Κεντρική Εικόνα

Μειωμένος κατά 4,1% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΝΙΚΑΣ, στο πρώτο εξάμηνο, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 19.293 χιλ. ευρώ.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4.414 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,9%, σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να υποχωρεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Το EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες 1.710 χιλ. ευρώ και είναι μειωμένο κατά 1.620 χιλ. ευρώ σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση οφειλόμενη κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης του δικτύου πωλήσεων και διανομής, ύψους 1.139 χιλ. ευρώ και στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 2018 σε ζημίες 3.376 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 2.093 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους 22.992 χιλ. ευρώ, που λογίστηκαν στο πρώτο εξάμηνο 2017.