ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμίσετε σε 12 δόσεις τις οφειλές από φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Στο «δόκανο» 250.000 φορολογούμενοι από το καταθεσιολόγιο - Κεντρική Εικόνα

Έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις μπορούν να εξοφλήσουν οι πολίτες τους φόρους που ήδη έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που θα βεβαιωθεί τον Αύγουστο.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν έως την προβλεπόμενη προθεσμία της 29ης Ιουλίου την πρώτη από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις των φόρων του εκκαθαριστικού, αφού η ισχύουσα νομοθεσία τούς δίνει το δικαίωμα να εξοφλήσουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις τόσο τα ήδη βεβαιωμένα χρέη, όσο κι εκείνα που θα βεβαιωθούν στο κοντινό μέλλον. Η ρύθμιση όλων των νέων οφειλών, που παρουσιάζονται, είναι απαραίτητη ειδικά για όσους φορολογούμενους έχουν ενταχθεί σ΄εκείνη των 100 δόσεων για να αποπληρώσουν παλαιότερα χρέη τους προς το Δημόσιο. Κι αυτό, διότι αν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη δεν ρυθμιστούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τους, τότε ο οφειλέτης θα τεθεί εκτός ρύθμισης 100 δόσεων για τα παλαιά χρέη του, το υπόλοιπο των οποίων θα γίνει άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο με όλες τις επώδυνες συνέπειες που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή με την επιβολή κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά του στοιχεία.

Οι φορολογούμενοι έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες να ρυθμίσουν τα νέα χρέη τους προς την Εφορία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δυνατότητα δίδεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» του νόμου 4152/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος κάποιας οφειλής. Η ρύθμιση αυτή ταιριάζει «γάντι» σε όσους δεν κατάφεραν, για παράδειγμα, να εξοφλήσουν μέχρι τις 29 Ιουλίου την πρώτη διμηνιαία δόση των φόρων του φετινού εκκαθαριστικού της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 επιτρέπει τον διακανονισμό της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Προϋποθέτει δε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών τη ρύθμιση οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους του εκκαθαριστικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των τριών διμηνιαίων δόσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία αφετέρου η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.

Ειδικότερα, ο οφειλέτης, στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, θα πρέπει να αναφέρει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), το μηνιαίο εισόδημά του, τυχόν κεφάλαια που έχει τοποθετήσει σε επενδύσεις ή συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), τα μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, τις απαιτήσεις του από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν τυχόν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις του προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.gsis.gr. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος, που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
β) Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με νέες μη ληξιπρόθεσμες ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην "πάγια ρύθμιση" με τους ίδιους όρους. Αν π.χ. ο οφειλέτης δεν καταφέρει να πληρώσει εμπρόθεσμα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, την πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2016, μπορεί να εντάξει και αυτή τη ληξιπρόθεσμη δόση αλλά και τις άλλες τέσσερις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
γ) Προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ν. 4152/2013.
δ) Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση της 1ης δόσης είναι εφικτή με την προσκόμιση της λεγόμενης «Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής», δηλαδή του ειδικού κωδικού που συνοδεύει την ρυθμιζόμενη οφειλή, στο γκισέ της τράπεζας. Επίσης, ο οφειλέτης θα πρέπει, στο υποκατάστημα της τράπεζας, να κανονίσει την εξόφληση των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης μέσω ενός τραπεζικού του λογαριασμού με τη μέθοδο της «πάγιας εντολής».

H δεύτερη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης τόσο των φόρων του εκκαθαριστικού της φετινής φορολογικής δήλωσης όσο και του επερχόμενου ΕΝΦΙΑ έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» που προβλέπει το άρθρο 43 του νόμου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή του νόμου 4174/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή δεν απαιτείται να έχει λήξει η προθεσμία αποπληρωμής μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του εκκαθαριστικού, διότι σ' αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές μη ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους. Όμως, η ένταξη ακόμη και εξ' ολοκλήρου μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Η «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 έχει σχεδόν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τη ρύθμιση του ν. 4152/2013. Οι μόνες ουσιαστικές διαφορές της με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 είναι δύο:

1) Για την υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.
2) Για την εξόφληση κάθε μηνιαίας δόσης δεν απαιτείται «πάγια εντολή» σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αρκεί ο οφειλέτης να προσέρχεται κάθε μήνα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας και να εμφανίζει στο γκισέ την «Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής» για να προχωρεί στην τμηματική εξόφληση του ρυθμιζόμενου ποσού.