ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιομηχανία και εμπόριο στους τομείς ευθύνης του Στ. Πιτσιόρλα

Βιομηχανία και εμπόριο στους τομείς ευθύνης του Στ. Πιτσιόρλα - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα.

Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφεται από τον πρωθυπουργό, στον κ. Πιτσιόρλα ανατίθεται η άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,

β) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τον Υπουργό,

γ) της εποπτείας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.),

δ) της εποπτείας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),

ε) της εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) και των αυτοτελών λειτουργικών του μονάδων: Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.),

στ) της εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.),

ζ) της εποπτείας της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.),

η) της συγκρότησης του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 (Α ́ 225) καθώς και του συντονισμού και της υλοποίησης του έργου της βελτίωσης των υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευμάτων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics, εμπορευματικά κέντρα κ.ά.), της αδειοδότησης και χωροθέτησής τους, από κοινού με τον Υπουργό.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η νομοθετική πρωτοβουλία, οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς, και ο διορισμός της διοίκησης και τα θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, από κοινού με τον υπουργό.

Οι αρμοδιότητες που παραμένουν στον υπουργό Οικονομίας

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 στον αναπληρωτή υπουργό, εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου.