ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παραδοχή FFG για καταγγελία οφειλής 20 εκατ. ευρώ από ομολογιούχο

Έρχονται ομαδικές αγωγές για την υπόθεση της Folli Follie - Κεντρική Εικόνα

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και ανακοινώσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρέχει με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Folli Follie.

Όπως αναφέρει ο μόνος κάτοχος ενός «Schuldschein» (διμερή συμφωνία η οποία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο) 20 εκατ. ευρώ, προχώρησε επίδοση ειδοποίησης καταγγελίας στις 9 Aυγούστου που καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που έχει δοθεί από την εταιρεία.

Η εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι σύντομα θα ειδοποιήσει τον Εκπρόσωπο (Trustee) για τα μετατρέψιμα ομόλογα και τον Αντιπρόσωπο Κατόχων των Ομολόγων CHF για την επέλευση ορισμένων Γεγονότων Παραβίασης που έχουν ανακύψει κατά τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτών των κινητών αξιών ως αποτέλεσμα της ενέργειας του μόνου κατόχου του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ, με την επίδοση της Ειδοποίησης Καταγγελίας αλλά και της χορήγησης της Προσωρινής Διαταγής.

Η FFG δηλώνει ότι βρίσκεται στο στάδιο έναρξης συναινετικής συνεργασίας με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερομένου κατόχου του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ και των συμβούλων της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων των Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκειμένου να συζητήσει μια δυνητική αναστολή ενεργειών υπέρ της εταιρείας και των θυγατρικών της και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για την μελλοντική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Άλλωστε, η εταιρεία ανέθεσε πρόσφατα στην Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte) να συνδράμει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της εταιρείας και άλλους ενδιαφερομένους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την 13η Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

  • Schuldscheindarlehen: EUR 51 εκατομμύρια (για ποσά EUR 31 εκατομμύρια και EUR 20 εκατομμύρια)
  • Μετατρέψιμα ομόλογα: EUR 249,5 εκατομμύρια
  • Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατομμύρια
  • Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: EUR 18 εκατομμύρια
  • Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: EUR 47 εκατομμύρια και GBP 10 εκατομμύρια (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατομμύρια για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).

Αρκετές Ευρωπαϊκές θυγατρικές έχουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις από διάφορες εμπορικές χρηματοδοτήσεις, σημειώνεται. Επιπλέον, οι θυγατρικές του Ομίλου στην Ασία έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις από μικρότερες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

«Η Διοίκηση παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του Ομίλου και εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους, τους μετόχους και λοιπούς stakeholders του Ομίλου», δήλωσε ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Folli Follie.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: