ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νηρεύς-Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda

Νηρεύς-Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda - Κεντρική Εικόνα

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Νηρέας που ανήκουν στις τράπεζες (ποσοστό 4,34%) προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Νηρέας.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ποσού 10.000.000 ευρώ ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση ιδίως που μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής, προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις κυρίως στο συνολικό ενοποιημένο καθαρό δανεισμό (net debt) των ομίλων της Νηρέας και της Σελόντα και στον ιχθυοπληθυσμό τους, με βάση προσυμφωνημένες και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες επιβεβαιωτικού ελέγχου.

Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Νηρέας για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και (ii) προς την Νηρέας και τη Σελόντα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε 50.000.000 ευρώ, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νηρέας.

Εξάλλου, η Σελόντα σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της που ανήκουν στις τράπεζες (ποσοστό 79,62%) προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Σελόντα για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και (ii) προς την Σελόντα και τη Νηρέας για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε 50.000.000 ευρώ, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company.