ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τσιμέντα Τιτάν: Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

ΤΙΤΑΝ: Εγκρίθηκε το αίτημα για έξοδο από το ΧΑ - Κεντρική Εικόνα

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τσιμέντων Τιτάν κατά 42.316.264 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,50 ευρώ (από 3 ευρώ σε 2,50 ευρώ) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 211.581.323 ευρώ, διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Μέσω του οικονομικού ημερολογίου έχει ανακοινωθεί ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

Επίσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 80.400.901,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά 0,95 ευρώ (από 2,50 ευρώ σε 3,45 ευρώ).

Μετά την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει από 211.581.320 ευρώ σε 291.982.221,60 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κοινής και προνομιούχου, κατά 0,95 ευρώ (από 2,50 ευρώ σε 3,45 ευρώ).

Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, καθώς επίσης και τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού 2.800.000 ευρώ. Η γενική συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.