ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Πιλοτικό πρόγραμμα για την καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Κ. Κρέτσου: Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη απορρόφηση κονδυλίων - Κεντρική Εικόνα

Την έναρξη ενός νέου πιλοτικού προγράμματος, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτήν την πιλοτική δράση θα συμμετάσχουν πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία. Ειδικότερα, από την Ελλάδα επιλέχθηκε το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

«Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των δημόσιων επενδύσεων να προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι ισχυροί θεσμοί και μία διοίκηση που λειτουργεί σωστά αποτελούν στοιχεία εξίσου σημαντικά με τα χρήματα. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τα διδάγματα που θα αντλήσουμε απ' αυτήν την πιλοτική δράση θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων που θα επιτυγχάνονται μελλοντικά τόσο με τα κονδύλια της ΕΕ, όσο και με τα εθνικά δημόσια κονδύλια» δήλωσε η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων κατά την περίοδο μετά το 2020. Οι εμπειρογνώμονες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών δομών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό. Επιπλέον, θα βοηθήσουν τις αρχές να συντονίζονται καλύτερα με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων τής πολιτικής συνοχής, όπως οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρώτο στάδιο της πιλοτικής δράσης, το οποίο θα διαρκέσει από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας. Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα σχεδιάσουν σειρά βελτιώσεων που θα πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις τομείς: 1) Οργανωτική δομή και διαφάνεια, 2) ανθρώπινοι πόροι, 3) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής, και 4) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές θα εφαρμόσουν τον χάρτη πορείας κατά το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής δράσης, από το 2019 και μετά. Η Επιτροπή θα τις υποστηρίξει ενεργά, με περαιτέρω συμβουλευτική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και εργαλεία, όπως το πλαίσιο ικανοτήτων και το μέσο δικτύωσης PEER 2 PEER.

Ενιακόσιες χιλιάδες ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχουν δεσμευθεί για την ανάπτυξη του πρώτου σταδίου, των χαρτών πορείας στις πέντε χώρες. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης μέχρι το τέλος του 2019. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν για να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των αρχών που θα είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά την επόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο ενωσιακών χρηματοδοτήσεων.