ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυξημένος κατά 16,68% ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ

Paperpack: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών το α' τρίμηνο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση κατά 16,68% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο οποίος ανήλθε σε 4.448 χιλ. ευρώ έναντι 3.812 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 669 χιλ. ευρώ έναντι 590 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 447 χιλ. ευρώ έναντι 424 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.β Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 317 χιλ. ευρώ έναντι 295 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας, την 31/03/2018, ανερχόταν στα 160 άτομα, ενώ, την 31/03/2017, ανερχόταν στα 138 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0803 ευρώ έναντι 0,0747 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρεία παρουσίασε αρνητικές ταμειακές ροές 330 χιλ. ευρώ έναντι θετικών ροών 844 χιλ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμά της ανήλθαν σε 3.623 χιλ. ευρώ έναντι 3.003 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, καθώς και στην αύξηση των απαιτήσεων, λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας αυξήθηκε 1.478 χιλ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αύξηση του δανεισμού οφείλεται, κυρίως, στη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί.