ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγάλη αύξηση κερδών της Βιοχάλκο

Μεγάλη αύξηση κερδών της Βιοχάλκο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση κατά 19% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco, το 2017, ο οποίος ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ έναντι 3.119 εκατ. ευρώ, το 2016.

Αναλυτικότερα, το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 302,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 70,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 231,7 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ, το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2016: ζημιές 7 εκατ. ευρώ), δηλαδή 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 73,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ, το 2016.