ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

BriQ Properties: Καθαρά κέρδη 940 χιλ. ευρώ το 2017

Νέα στρατηγική συνεργασία της BriQ Properties με την HotelBrain	 - Κεντρική Εικόνα

Σε 940 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας BriQ Properties, για την πρώτη 12μηνη χρήση, από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αποτίμηση ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων  εξόδων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών), ανήλθε σε 1.250 χιλ. ευρώ, για τη χρήση 2017.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας, την 31η Δεκεμβρίου 2017, αποτελούνταν από εννέα επαγγελματικά ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 38.853 τ.μ. και αξίας 26.346 χιλ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 2.077 χιλ. ευρώ (+8,6%), σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αγοράς δύο επενδυτικών ακινήτων αξίας 1.855 χιλ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2017.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, την 31η.12.2017, περιλάμβανε και ταμειακά διαθέσιμα ποσού 2.536 χιλ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία δεν έχει δανεισμό. Ως αποτέλεσμα, την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εσωτερική Αξία της μετοχής (N.A.V.) ανερχόταν σε 28.268 χιλ. ευρώ ή 2,37 ευρώ ανά μετοχή.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας, για τη χρήση 2017, είναι τα ακόλουθα:

- Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 1.885 χιλ. ευρώ.

- Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα, ανήλθαν σε 226 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 141 χιλ. ευρώ αφορά τον ΕΝΦΙΑ.

- Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 426 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 230 χιλ. ευρώ αφορά τα έξοδα εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α.

- Τα κέρδη από  αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 99 χιλ. ευρώ.

Από την απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων, κατά τη διάρκεια της χρήσης, προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή 61 χιλ. ευρώ, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος 38 χιλ. ευρώ.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.154 χιλ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 99 χιλ. ευρώ και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών 230 χιλ. ευρώ.