ΑΓΟΡΕΣ

«Τρέχει» η ηλεκτρονική αδειοδότηση επιχειρήσεων

«Τρέχει» η ηλεκτρονική αδειοδότηση επιχειρήσεων - Κεντρική Εικόνα

Σχεδόν 20.000 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της την ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για να γνωστοποιήσουν την εκκίνηση ή τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ή για να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη μεταβολή.

Αν και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση αφορά μέχρι στιγμής μόλις τέσσερις γενικές οικονομικές δραστηριότητες (επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα και κέντρα αποθήκευσης και διανομής) η επισκεψιμότητά της φαίνεται να καταγράφει ρεκόρ, καταδεικνύοντας ότι οι Ελληνες, «διψούν» για ηλεκτρονικές εφαρμογές που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, από τον περασμένο Ιούνιο έως και τις 28 Νοεμβρίου που τέθηκε σε εφαρμογή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στη διεύθυνση www.notifybusiness.gov.gr και τη χειρίζεται η γενική γραμματεία Βιομηχανίας,«επισκέφτηκαν» 19.920 επιχειρηματίες. Οι 11.484 εξ αυτών, για να γνωστοποιήσουν την έναρξη της δραστηριότητάς τους, οι 5.945 για να δηλώσουν τη μεταβολή στοιχείων και χαρακτηριστικών, οι 1.419 για να δηλώσουν την παύση λειτουργίας τους ή την ακύρωση γνωστοποίησης που είχαν υποβάλλει οι 1.187 για να μεταβιβάσουν μια δραστηριότητα, ενώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία, εκκρεμούσαν 90 μεταφορές.

Από το σύνολο των 19.920 επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 1.103 αφορούν δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, οι 15.363 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 2.665 τουριστικά καταλύματα, οι 641 πισίνες και οι 148 κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής γνωστοποίησης, η οποία εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του νόμου 4442/2016 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η λειτουργία μιας επιχείρησης αρχίζει άμεσα. Δηλαδή με την ανάρτηση της γνωστοποίησης. Πριν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης αυτών των κατηγοριών, στην καλύτερη των περιπτώσεων απαιτούνταν 30 ημέρες μέχρι και... μερικούς μήνες.

Έως αυτή τη στιγμή, οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ' εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες: επεξεργασία τροφίμων και ποτών καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματοι πωλητές, παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία, πώληση τυποποιημένων τροφίμων καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα και κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Η γνωστοποίηση

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr γίνεται με τους κωδικούς του Taxis και πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής.

Από την υποβολή της γνωστοποίησης, ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας. Η γνωστοποίηση, περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ωστόσο, προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

Στο επόμενο διάστημα και σταδιακά, μέσω του συγκεκριμένου συστήματος θα αδειοδοτείται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, βελτιώνοντας σαφώς το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Ηλεκτρονικό σύστημα και για τους ελέγχους

Οι ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, δεν θα περιοριστούν στις αδειοδοτήσεις, αλλά και στους ελέγχους. Ήδη, πριν λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο «Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων». Βάσει του νομοσχεδίου, που αναμένεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, οι έλεγχοι θα είναι πλέον στοχευμένοι και βασισμένοι στην αρχή του επιπέδου της επικινδυνότητας της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα, όλα τα στοιχεία των ελέγχων και η μεθοδολογία θα αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ).

Συνοπτικά, μέσω της υποχρεωτικής διασύνδεσης όλων των εποπτικών αρχών με το ΟΠΣ ΑΔΕ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού των ελέγχων με βάση την αξιολόγηση του επιπέδου του κινδύνου της κάθε εγκατάστασης και κάθε προϊόντος ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι στις περιπτώσεις που δεν παρατηρούνται υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης ή υψηλά επίπεδα κινδύνου. Παράλληλα, μέσω του συστήματος θα είναι προσβάσιμα όλα τα στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και το ιστορικό συμμόρφωσης κάθε επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι στο ΟΠΣ - ΑΔΕ θα καταγράφονται όλα τα δεδομένα σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα αυτών. Συνεπώς, η κάθε αρχή, θα γνωρίζει ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί και ποιοι απομένουν. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που κάποια εποπτεύουσα αρχή χρησιμοποιεί το δικό της πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να διασυνδεθεί υποχρεωτικά και με το ΟΠΣ - ΑΔΕ.

Μέσω της διασύνδεσης των εποπτευουσών αρχών με το ΟΠΣ - ΑΔΕ εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν:

- Ο συντονισμός των ελέγχων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτευόντων αρχών καθώς και την παροχή δυνατότητας συνδυασμένων ελέγχων μεικτών κλιμακίων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαρκείς διαφορετικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

- Η εισαγωγή ενιαίου τρόπου προσέγγισης μεταξύ των ελεγκτών με την εισαγωγή υποχρέωσης χρήσης φύλλων ελέγχου καθώς και με την παροχή γνώσης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων κατάλληλων και αναλογικών μέτρων συμμόρφωσης.

- Ο εντοπισμός και η ηλεκτρονική δημοσίευση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων, των υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων και η παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων.

- Η διαχείριση της απόδοσης, ο έλεγχος της ποιότητας και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις επιχειρήσεις μέσω παροχής σχολίων σχετικά με τους ελέγχους, παρέχοντας ταυτόχρονα στοιχεία απόδοσης για τη χρήση του ΟΠΣ-ΑΔΕ από τους ελεγκτές.

- Η εφαρμογή προληπτικών δράσεων και μηχανισμών αυτό-συμμόρφωσης,επιτρέποντας στις επιχειρήσεις την ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα των ελέγχων τους και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με διάφορους τρόπους επίτευξης καλύτερης συμμόρφωσης και μείωσης των κινδύνων.

- Η παραγωγή ακριβών στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που συμβάλλουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών ελέγχων.

Πηγή: www.euro2day.gr