ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταγγέλλει τη σύμβαση για το ADR μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης από το NYSE η Εθνική Τράπεζα

ΤΧΣ για παραίτηση Φραγκιαδάκη: Σεβόμαστε τις αποφάσεις του ΔΣ της Εθνικής - Κεντρική Εικόνα

Tην οικειοθελή καταγγελία της σύμβασης με τη Bank of New York Mellon για τα ADR ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την οικειοθελή καταγγελία της τροποποιημένης και αναθεωρημένης σύμβασης κατάθεσης από 28 Μαΐου 1998 (η «Σύμβαση»), μεταξύ της ΕΤΕ και της Bank of New York Mellon, ως θεματοφύλακα (ο «Θεματοφύλακας»), σχετικά με τα πιστοποιητικά κατάθεσης αμερικανικού αποθετηρίου αυτής (ADR), το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μία κοινή μετοχή.

Η ανωτέρω απόφαση υιοθετήθηκε κατόπιν της αναστολής διαπραγμάτευσης των ADR από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και, σύμφωνα με το Έντυπο 25, που υπεβλήθη από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC") στις 12 Δεκεμβρίου 2015, τα ADR έπαψαν να είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ΕΤΕ σκοπεύει να υποβάλει το Έντυπο 15F στην SEC όταν θα πληρούνται τα κριτήρια για την καταγγελία των υποχρεώσεων αναφοράς εκ μέρους της σύμφωνα με το Νόμο για τη Χρηματιστηριακή Αγορά των ΗΠΑ του 1934 όπως τροποποιήθηκε (Exchange Act). Μετά τη καταγγελία του Προγράμματος ADR της ΕΤΕ, θα συνεχίσει η διαπραγμάτευση των υποκείμενων κοινών μετοχών της ΕΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ στάθμισε τα οφέλη διατήρησης του προγράμματος ADR έναντι του συνδεδεμένου κόστους και κινδύνων και αποφάσισε ότι η διακοπή του Προγράμματος ADR είναι προς το συμφέρον της ΕΤΕ λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προγράμματος ADR, τα κόστη που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα, και τις υποχρεώσεις αναφοράς, υποβολής εγγράφων και συμμόρφωσης σύμφωνα με το Exchange Act.

Η ΕΤΕ σήμερα θα δώσει εντολή στον Θεματοφύλακα να καταγγείλει τη Σύμβαση και η ΕΤΕ απαιτεί ο Θεματοφύλακας να ειδοποιήσει τους κατόχους των ADR σχετικά με την καταγγελία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η ΕΤΕ αναμένει η καταγγελία της Σύμβασης να τεθεί σε ισχύ στις ή περίπου στις 15 Μαρτίου 2018 (η «Ημερομηνία Καταγγελίας»). Οι κάτοχοι θα μπορούν να παραδώσουν τα ADR στον Θεματοφύλακα προς ακύρωση ως ανταλλαγή για την παράδοση των υποκείμενων κοινών μετοχών της ΕΤΕ.

Η ΕΤΕ και ο Θεματοφύλακας επιπλέον σκοπεύουν να συμφωνήσουν την τροποποίηση της Σύμβασης η οποία θα ισχύσει κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, ώστε να περιοριστεί η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο Θεματοφύλακας θα έχει τη δυνατότητα να πωλήσει τυχόν μετοχές υποκείμενες στα ADR που δεν έχουν παραδοθεί μετά την καταγγελία της Σύμβασης από ένα έτος που ήταν αρχικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την εν λόγω καταγγελία, όπως αναφέρεται σε σχετική ειδοποίηση του Θεματοφύλακα προς κατόχους των ADR.

Συνεπώς, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την Ημερομηνία Καταγγελίας, ο Θεματοφύλακας μπορεί να πωλήσει τυχόν υποκείμενες των ADR μετοχές που δεν έχουν παραδοθεί και μπορεί να κρατήσει τα μη επενδεδυμένα καθαρά κέρδη από οποιαδήποτε τέτοια πώληση για το κατ' αναλογία όφελος των κατόχων τυχόν ανεξόφλητων ADR.

Η ΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο, να καθυστερήσει την υποβολή εγγράφων αναφορικά με την καταγγελία των υποχρεώσεων αναφοράς σύμφωνα με το Exchange Act ή να τα αποσύρει πριν τεθούν σε ισχύ και να αλλάξει τα σχέδιά της αναφορικά με αυτήν.

Η ΕΤΕ αναμένει να συνεχίσει να εκδίδει τις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών, δελτία τύπου και άλλες πληροφορίες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην ιστοσελίδα της: www.nbg.gr, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται η ETE.