ΕΛΛAΔΑ

Μεγάλη «καμπάνα» της Επ. Ανταγωνισμού σε 6 κορυφαίες φίρμες καλλυντικών - Ποιοι και πόσα πληρώνουν

Μεγάλη «καμπάνα» της Επ. Ανταγωνισμού σε 6 κορυφαίες φίρμες καλλυντικών - Ποιοι και πόσα πληρώνουν - Κεντρική Εικόνα

Τσουχτερά πρόστιμα που αθροιστικά φθάνουν περίπου τα 19 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία καρτέλ στην αγορά καλλυντικών μοίρασε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε έξι μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων. 

Συγκεκριμένα έκρινε ότι συμμετείχαν «σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής».

Ακολουθούν οι εταιρείες και τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν:

1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε. πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εικοσιπέντε ευρώ και 35 λεπτά (5.388.425, 35 ευρώ),

2) στη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριανταεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και 41 λεπτά (1.939.849, 41 ευρώ),

3) στη L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν σαρανταπέντε ευρώ και 30 λεπτά (2.624.145, 30 ευρώ),

4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: ένα εκατομμύριο επτακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 98 λεπτά (1.793.374, 98 ευρώ),

5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. τέσσερα εκατομμύρια εννενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και 42 λεπτά (4.093.260, 42 ευρώ), και

6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 70 λεπτά (2.999.878, 70 ευρώ).

Επίσης, με την απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τις ανωτέρω εταιρίες να παύσουν τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση, και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον με απειλή για κάθε μία από αυτές χρηματικής ποινής ποσού 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.