ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η στρατηγική της EBRD για την Ελλάδα

Η στρατηγική της EBRD για την Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα

Τo Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έχει υιοθετήσει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, μια στρατηγική για την Ελλάδα που ορίζει τις προτεραιότητες της Τράπεζας σχετικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως η EBRD ξεκίνησε να επενδύει στην Ελλάδα το 2015 σε μια βάση προσωρινής εντολής μέχρι το τέλος του 2020.

Η στρατηγική της EBRD για την Ελλάδα αναγνωρίζει τις παρακάτω βασικές περιοχές

-Υποστήριξη της επιτυχίας των ιδιωτικών ελληνικών επιχειρήσεων και αρωγή της προσπάθειας τους να κατανοήσουν το εξαγωγικό δυναμικό τους. H EBRD αναμένεται να υποστηρίξει την ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης προσφέροντας κεφάλαια σε επιχειρήσεις με δυναμική ανάπτυξης και εξαγωγών.

-Υποστήριξη της σταθεροποίησης του οικονομικού τομέα. Η EBRD αναμένεται να προσφέρει μια πλήρη γκάμα οικονομικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν trade finance λύσεις, χρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ κα. Επίσης, πρόσθετη υποστήριξη θα υπάρξει μέσω επενδύσεων σε πλατφόρμες NPL (μη εξυπηρετούμενα δάνεια). Ακόμη θα συμβάλλει στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα και την εμβάθυνση της οικονομικής διαμεσολάβησης για την πραγματική οικονομία, ειδικά μέσω των κεφαλαιακών αγορών (capital markets).

-Υποστήριξη της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και εμπορική αξιοποίηση των τομέων της ενέργειας και των υποδομών. ΗEBRD θεωρεί πως το δυναμικό της Ελλάδας για περιφερειακή ενοποίηση μπορεί να «ξεκλειδώσει» μέσα από την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματική αξιοποίηση αγαθών κοινής ωφελείας. Εκτιμά πως αυτό μπορεί να επιτρέψει στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες να διοευρύνουν την διασύνδεση τους όσον αφορά το εμπόριο και τις υποδομές στον χώρο της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο  αναμένεται να στηρίξει σε μεγάλο βαθμό συναλλαγές που οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, αύξηση του ανταγωνισμού και περιφερειακή ενοποίηση.

Μια από τις πρώτες παρεμβάσεις της EBRD στην Ελλάδα το 2015 ήταν η συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας ενώ επίσης προσέφερε κεφάλαια σε ένα private equity fund, απόκτησε μετοχές σε ασφαλιστική εταιρεία ενώ παρείχε εγγυήσεις trade finance guarantees. Αυτή την στιγμή εξετάζει νέα projects