ΕΛΛAΔΑ

Προσλήψεις στο Δημόσιο 10.000 ανέργων άνω των 50 ετών

Ποιοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη (Pdf) - Κεντρική Εικόνα

Ξεκινά μέσα στις επόμενες ημέρες το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που αφορά στην επιχορήγηση δημόσιων επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Χθες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πολιτικής Ράνιας Αντωνοπούλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και σύντομα θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που επιθυμούν να προσλάβουν ανέργους για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ), ηλικίας 55-67 ετών, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ και να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή.

Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μηνιαίες αποδοχές και εισφορές) του κάθε ανέργου που προσλαμβάνεται, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Για να μπορέσει μια δημοτική επιχείρηση ή ένας δημόσιος φορέας να προσλάβει προσωπικό μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) ή στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 της περιοχής τους.

Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. Όσες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

β. Όσες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα που εξ υπαρχής δεν είχαν υπαχθεί στον Δημόσιο Τομέα.

γ. Όσες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του Δημόσιου τομέα κατόπιν ειδικών διατάξεων.

δ. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που εξαιρέθηκαν από τον Δημόσιο Τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα, από τη σύσταση τους, δεν υπήχθησαν σε αυτόν.

ε. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον Δημόσιο Τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν, κατά τη σύσταση τους, από αυτόν.

στ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον Δημόσιο Τομέα, αν και οι Δημόσιες Αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή.

ζ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτό και δεν αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις.

η. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του κράτους.

θ. Επίσης οι ακόλουθες Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα:

αα) Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του Δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

ββ) Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες.

γγ) Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης

ι. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

κ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο καν. 1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου 1).

λ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).

μ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

ν. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.

Πηγή: insider.gr