ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση κατά 21,4% στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το α΄ τρίµηνο του 2017

Ελλάκτωρ: Αδικαιολόγητη η πτώση της τιμής της μετοχής μας - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση κατά 21,4% κατέγραψε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για το πρώτο τρίµηνο του 2017, ο οποίος ανήλθε στα 485,3 εκατ. ευρώ έναντι 399,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων, (EBIT) διαµορφώθηκαν, για το πρώτο τρίµηνο του 2017, στα 36,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν στα 23,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 16,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

 

Ειδικότερα:

Ο κατασκευαστικός κλάδος του οµίλου (κατασκευή και λατοµεία), για το πρώτο τρίµηνο του 2017, παρουσίασε κύκλο εργασιών 395,5 εκατ. ευρώ έναντι 314,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2016, αυξηµένος κατά 25,9%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του οµίλου, στις 31/03/2017, είναι 2,4 δισ. ευρώ, ενώ, επιπρόσθετα, υπάρχουν συµβάσεις προς υπογραφή, ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των παραχωρήσεων παρουσίασε, το πρώτο τρίµηνο του 2017, ενοποιηµένα έσοδα 52,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 3,7%. Στο πρώτο τρίµηνο του 2017, παρατηρήθηκε 4% αύξηση στις διελεύσεις στην Αττική Οδό. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 17,0 εκατ. έναντι 24,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο το 2016.

Στον κλάδο του περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών, για το πρώτο τρίµηνο του 2017, ανήλθε στα 21,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016.

Ο κλάδος των αιολικών πάρκων εμφάνισε, για το πρώτο τρίµηνο του 2017, ενοποιηµένα έσοδα 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίµηνο του 2017 έσοδα της τάξης των 1,5 εκατ. ευρώ, όσα και το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 (1,6 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίµηνο 2016.

Οι επενδύσεις (CAPEX), το πρώτο τρίµηνο του 2017, ανήλθαν στα 8 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνουν:

Κατασκευή: 3,5 εκατ. ευρώ

Παραχωρήσεις: 2,5 εκατ. ευρώ κυρίως Μορέας

Αιολικά: 1,5 εκατ. ευρώ

Περιβάλλον: 0,5 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου, στις 31/03/2017, µειώθηκε οριακά σε 1.428,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.430,1 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016.

Τα ταµειακά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των τριών µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν σε 630,2 εκατ. ευρώ (έναντι 663,0 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016).

Στις 31/03/2017, ο καθαρός ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε στα 798,2 εκατ. ευρώ (έναντι 767,0 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016), ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός διαµορφώθηκε στα 566,3 εκατ. ευρώ (έναντι 527,0 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016).