ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράτσωμα» 100 εκατ. ευρώ ζητούν οι θεσμοί για τους εφοπλιστές

Νέο «χτύπημα» με δύο πλοία από την Φράγκου - Κεντρική Εικόνα

Να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να εισφέρουν «οικειοθελώς» στον κρατικό προϋπολογισμό ζητούν οι Θεσμοί από τους Έλληνες εφοπλιστές. Στη βάση αυτή έως τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί το προαπαιτούμενο της επέκτασης της οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας έως και το 2018.

Η οικιοθελής παροχή των εφοπλιστικών επιχειρήσεων προβλέφθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014, με το οποίο κυρώθηκε το συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, αναφορικά με την επιθυμία της δεύτερης να συμβάλει οικονομικά στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το συνυποσχετικό προέβλεπε πως οι Έλληνες εφοπλιστές θα κατέβαλαν περίπου 400 εκατ. ευρώ συνολικά την περίοδο 2014-2017.

Ο υπολογισμός της οικειοθελούς παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται στα έτη 2013-2016, η κάθε συμβαλλόμενη με το συνυποσχετικό ναυτιλιακή εταιρεία.

Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, όπως αυτό προκύπτει από την αρχική και τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν για το πλοίο αυτό.

Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, όπως αυτό προκύπτει από την αρχική και τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν για το πλοίο αυτό, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις.

Στην πράξη τα έσοδα που κατευθύνθηκαν στα κρατικά ταμεία από την εθελούσια εισφορά ήταν λιγότερα, καθώς στην τριετία 2014-2016 οι εισπράξεις από την προαιρετική παροχή των εφοπλιστικών επιχειρήσεων οριακά ξεπέρασαν τα 150 εκατ. ευρώ.

Οι θεσμοί ζήτησαν από την κυβέρνηση να παραταθεί η εισφορά κατά ένα έτος ώστε να εισπραχτούν περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2018 από τη συγκεκριμένη πηγή. Η κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει στους εφοπλιστές τη σχετική πρόθεση των θεσμών και όπως διαφαίνεται το «συνυποσχετικό» θα παραταθεί για ακόμη ένα έτος.