ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακάλεσε άδειες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανοδικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών  - Κεντρική Εικόνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 756/18.5.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση των διατάξεων του ν. 3691/2008 και της υπ' αριθ. 1/506/8.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη τήρησης των διατάξεων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

• Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία «TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ» για παράβαση της παρ.1(β) του άρθρου 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη αποστολής ενημερώσεων για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΚΡΟΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΡΩΤΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της εταιρίας.