ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Trastor: Με 55,99% η Wert RED μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Trastor: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου	 - Κεντρική Εικόνα

Στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Trastor που δεν κατείχε, η Wert RED ανακοίνωσε ότι προσφέρθηκαν 1.580.753 μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Η Wert RED S.à.r.l. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία υπέβαλε στις 10.02.2017 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, της Trastor ΑΕΕΑΠ τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την 23.01.2017, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.

Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 07.04.2017 και έληξε στις 05.05.2017. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 49 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 1.580.753 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,96% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 45.177.669 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 55,99% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους αναμένεται να ξεκινήσει στις 11.05.2017. Η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών και τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών που βαρύνουν του Αποδεχθέντες Μετόχους, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Επισημαίνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, καθώς και του Δικαιώματος Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.