ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Έρχεται μη επιστρεπτέα ενίσχυση για τις επιχειρήσεις

Τουρισμός: Έρχεται μη επιστρεπτέα ενίσχυση για τις επιχειρήσεις - Κεντρική Εικόνα

Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει την άμεση προκήρυξη της στοχευμένης δράσης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ειδικά για τις επιχειρήσεις του τουρισμού.

Μέσω της νέας δράσης που προωθείται για τον συγκεκριμένο κλάδο θα αποδίδεται στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας μέρος του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για την αγορά πρώτων υλών, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν εκ νέου κατά την επερχόμενη -κρίσιμη- τουριστική περίοδο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

-Να δραστηριοποιούνται ενεργά και επί της ουσίας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) ως τουριστικές επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας

-Να λειτουργούν νόμιμα

-Να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία

-Να απασχολούσαν στο έτος 2019 προσωπικό με μισθωτή εργασία

-Να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν προσωπικό με μισθωτή εργασία και το έτος 2021

-Να αναλώσουν τη ληφθείσα επιχορήγηση σε λειτουργικές δαπάνες επανέναρξης δραστηριοτήτων από την 1η Απριλίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ), που ανέρχονται καταρχήν σε 350.000.000 ευρώ. Μάλιστα, το κονδύλι δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, προκειμένου να καλυφθεί τυχόν μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση το πολύ έως το 5% του κύκλου εργασιών της κατά το έτος 2019.

Ξεχωριστή μέριμνα θα ληφθεί για τις επιχειρήσεις που για διάφορους λόγους δεν διέθεταν κύκλο εργασιών στο έτος 2019. Στη δράση θα εφαρμοστεί άμεση διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, ανάλογα με την ημερομηνία και την ώρα υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά προτεραιότητας.