ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πειραιώς: Προς ΑΜΚ κατά 1 δισ. ευρώ - Όλο το σχέδιο Sunrise για μείωση των NPEs

Πειραιώς: Προς ΑΜΚ κατά 1 δισ. ευρώ - Όλο το σχέδιο Sunrise για μείωση των NPEs - Κεντρική Εικόνα

Σειρά συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, με στόχο την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας Πειραιώς και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης (σχέδιο Sunrise) ανακοίνωσε σήμερα η Πειραιώς Financial Holdings, μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020.

Το πλάνο σύμφωνα με την εκτενή ανακοίνωση περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

  • Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε σήμερα αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία "Sunrise 1" ύψους περίπου 7 δισ.ευρώ.
  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ.ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ.ευρώ.
  • Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της τράπεζας.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων:

• μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,

• συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της τράπεζας,

• δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Σε ότι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στόχος είναι να περιορίσει το ποσοστό του κάτω από το 33%, όπως έκανε γνωστό ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς.

Ταυτόχρονα η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα κέρδη προ φόρων 312 εκατ. ευρώ το 2020, προσαρμοσμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπικού και έκτακτες προβλέψεις. Περίπου 695 εκατ. ευρώ προβλέψεις για τις COVID-19 ζημίες και άλλες προβλέψεις στο πλαίσιο του νέου πλάνου για μείωση των NPEs. Οι απώλειες προ φόρων το 2020, ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 389 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε ζημία 668 εκατ.ερώ, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των 276 εκατ. ευρώ το 2019. Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα 128 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega.

Δήλωση της διοίκησης

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι το 2020 η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους-ορόσημα, που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς. «Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, αντικατοπτρίζεται στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ.ευρώ, στις νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων. Παράλληλα, πετύχαμε λειτουργική απόδοση μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους, χάρις στο σχέδιο μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε. Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον», είπε ο κ.Μεγάλου. Πρόσθεσε επίσης:

«Σήμερα πραγματοποιούμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες, που δεν είναι άλλες από τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο "Sunrise" της Τράπεζας Πειραιώς. Το Sunrise αποτελείται από μια σειρά συναλλαγών-ορόσημα, που θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της τράπεζας και θα υποστηρίξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη. Οι συναλλαγές Phoenix-Vega ύψους 7 δισ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους με τη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής», που μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Για τους επόμενους 12 μήνες, έχει προγραμματιστεί επιπρόσθετη μείωση 12 δισ.ευρώ NPEs , γεγονός που θα μας φέρει γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%».

«Για την υλοποίηση του σχεδίου "Sunrise", μια σειρά από άρτια συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ. ευρώ, ακολουθούν σταδιακά στην επόμενη περίοδο, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ανοικτής προσφοράς και με παράλληλη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας 1 δισ. ευρώ, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, (α) κέρδη ύψους 0,4 δισ.ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, (β) 0,3 δισ.ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και (γ) 0,3 δισ. ευρώ από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων. Με τις δύο τελευταίες συναλλαγές, εκείνης των καρτών, καθώς και την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση, οι οποίες και οι δύο αποτελούν τις πρώτες συναλλαγές του είδους τους για την ελληνική τραπεζική αγορά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την υπογραφή των συμφωνιών με στρατηγικούς διεθνείς εταίρους. Επιπρόσθετα, σήμερα υποβάλαμε την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής», της καινούργιας μας τιτλοποίησης με την επωνυμία "Sunrise 1", συνολικού ύψους NPEs 7 δισ.ευρώ», ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου.

Στη δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, καταλήγει επισημαίνοντας ότι «από θέση ισχύος και με έναν πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό, γυρνάμε σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς. Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα Πειραιώς και τις ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορέσει να προσφέρει η τράπεζά μας τα επόμενα χρόνια».

Στην Euronet τα POS της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, εισέρχεται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την Euronet Worldwide, η οποία περιλαμβάνει την απόσχιση και πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, καθώς και τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς και η Euronet Worldwide υπέγραψαν σήμερα δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 100% των υπηρεσιών αποδοχής καρτών της Τράπεζας Πειραιώς. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Υποστηριζόμενη από τις τεχνολογικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς παρόχου πληρωμών όπως η Euronet Worldwide, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, διασφαλίζει την πρωτοπορία της παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών και την προσθήκη προστιθέμενη αξίας για τους Έλληνες εμπόρους στο μέλλον. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η Euronet Worldwide θα λειτουργεί ως αποκλειστικός μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε πελάτες της τράπεζας. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς θα λαμβάνει επίσης προμήθειες για μελλοντικά καθαρά έσοδα που θα δημιουργούνται από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

Συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων

Παράλληλα, η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου 0,8 δισ. ευρώ. Τα δανειακό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας. Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά περίπου 0,8 δισ. ευρώ με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου 0,1 δισ. ευρώ.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το β' τρίμηνο του 2021.

Η συναλλαγή, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου 1,2 δισ. ευρώ.