ΕΛΛAΔΑ

ΞΥΝΗ κατάληξη με εκφοβισμό δημοσίων υπαλλήλων

ΞΥΝΗ κατάληξη με εκφοβισμό δημοσίων υπαλλήλων - Κεντρική Εικόνα

Ούτε το πιο ευφάνταστο σενάριο δικα­στικών θρίλερ του Χόλιγουντ δεν θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις εξελί­ξεις σε μια υπόθεση που τα τελευταία δέκα χρό­νια μοιάζει σχεδόν... ακίνητη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real», ενώ οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το Δημό­σιο έχασε χρήματα στην υπόθεση των Εκπαι­δευτηρίων ΞΥΝΗ (με τις πλαστές ασφαλιστι­κές ενημερότητες που υπέγραψαν υπάλληλοι- φαντάσματα, με την έγκληση του ΙΚΑ Πειραι­ώς που βρέθηκε στο αρχείο και με άλλα γνω­στά κόλπα), η δίκη στην οποία καλείται ως κα­τηγορούμενος ο Σοφοκλής Ξυνής διακόπτεται συνεχώς, ενώ παράλληλα μηνύονται υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που βρίσκεται στη θέση της πολιτι­κής αγωγής.

Αυτή η τελευταία εξέλιξη έρχεται μετά την απόπειρα της πλευράς Ξυνή να εξαι­ρεθεί ο ΕΦΚΑ (δηλαδή το παλιό ΙΚΑ) από τις δι­καστικές αίθουσες με μια σειρά από μεθοδευ­μένες κινήσεις, για να αποδυναμωθεί το κατη­γορητήριο και βεβαίως να συνεχιστεί το «ευα­γές» έργο της χρέωσης εκατομμυρίων ευρώ χω­ρίς στην ουσία να επιβάλλεται κάποια τιμωρία. Ας πάρουμε, όμως, την ιστορία από την αρχή.

Μηνυτήριες αναφορές

Η εταιρεία με την επωνυμία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (με διακριτικό τίτλο ΙΕΚ ΞΥΝΗ), μια από τις 20 εταιρείες του ομίλου Ξυ­νή, υπέβαλε μηνυτήριες αναφορές κατά υπαλ­λήλων του ΕΦΚΑ για παράβαση καθήκοντος. Με τις εν λόγω μηνυτήριες αναφορές, καταμη- νύονται εμπειρότατοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που έκαναν τη δουλειά τους, προσπαθώντας να προ­στατεύσουν τα συμφέροντα του Οργανισμού και τα χρήματα των συνταξιούχων. Συγκεκρι­μένα, τους καταμηνύει ότι εξέδωσαν παράνο­μα από τον Φεβρουάριο του 2014 έως και τον Νοέμβριο του 2018 συνολικά 30 Πράξεις Επι­βολής Εισφορών, Πράξεις Επιβολής Πρόσθε­της Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕ) και Πράξεις Επιβο­λής Προστίμου Ακαταχώριστων εργαζομένων σε βάρος της εταιρείας αυτής συνολικού ποσού 2.037.756,89 ευρώ, λόγω «μη ασφάλισης εργαζομένων και συγκεκριμένα κα­θηγητών στην επιχείρησή της».

Οι ανασφάλιστοι καθηγητές και οι ώρες απασχόλησής τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις μηνυτήριες αναφορές, προέκυψαν από τα προγράμματα σπουδών-καταστάσεις προσωπι­κού που είχε υποβάλει στον τότε ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) άλλη εταιρεία του ομί­λου Ξυνή με την επωνυμία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε. (με δια­κριτικό τίτλο ΙΕΚ ΞΥΝΗ) και όχι η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ, που από τον Αύγουστο του 2004 είχε παύσει κάθε δραστηρι­ότητα ως ΙΙΕΚ.

Δηλαδή η μηνυτήρια αναφορά στηρίζεται στο γεγονός ότι οι καταλογιστικές πράξεις αφορούσαν άλλο νομικό πρόσωπο, αυτό με την επωνυμία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε. (δ.τ. ΙΕΚ ΞΥΝΗ) και όχι αυτό της εταιρείας ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ, δεδομένου ότι αφο­ρούσαν τα έτη 2005-2011 και η μηνύτρια εταιρεία δεν δραστη­ριοποιούνταν στον χώρο των ΙΕΚ από το 2004. Αυτό, ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη­τα, καθώς στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διακο­πή εργασιών της ανωτέρω εταιρείας έγινε μόλις στις 15/5/2018. Δηλαδή κατά τον χρόνο σύνταξης των καταλογιστικών πράξε­ων το 2015 η επιχείρηση φαινόταν να λειτουργεί κανονικά!

Μάλιστα, ακόμη και το Υποκατάστημα Πατησίων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, στο οποίο υπαγόταν η έδρα της μηνύτριας, αγνοούσε τις μεταβολές που είχαν επέλθει, αφού η μηνύτρια δεν είχε προ- βεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση προς αυτό. Ουδέποτε, λοιπόν, η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ γνωστοποίησε στο ΙΚΑ και κα­τόπιν στον ΕΦΚΑ ότι με την από 20-8-2004 απόφαση του ΟΕΕΚ έγινε μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μηνύ- τριας στην εταιρεία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε. Η εταιρεία είχε απογραφεί ως ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ και έτσι συνέχισε και μετά τη με­ταβίβαση της άδειας. Και εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς για το εξής: Για ποιο λόγο η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ απέ­κρυψε από το ΙΚΑ το γεγονός της μεταβίβασης της άδειας; Μή­πως, αναρωτιούνται κάποιοι κρατικοί λειτουργοί συναρμόδιου υπουργείου που ζήτησαν εσχάτως να ενημερωθούν για την υπό­θεση, για να καταλογιστούν οι οφειλές σε αυ­τή, μιας και δεν παρείχε πλέον υπηρεσίες ΙΙΕΚ (ως εκ τούτου δεν της ήταν απαραίτητη η χορή­γηση ασφαλιστικής ενημερότητας) και επομέ­νως μπορούσε να χρωστά στο ΙΚΑ και συγχρό­νως να μη «φορτώνονται» οι οφειλές στο ΤΟ­ΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε. που είχε πια την άδεια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ; Για όσους ενδεχομένως το πα­ραπάνω ερώτημα μοιάζει ακραίο, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι μόλις το 2019 οι υπηρεσί­ες του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) ενημερώθηκαν σχε­τικά με την πορεία λειτουργίας της μηνύτριας εταιρείας με έγγραφο που έστειλε η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας.

Ερωτήματα

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχετικές μηνύσεις έχουν χρεωθεί σε εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος προφανώς χαρακτήρισε την υπόθεση κατεπείγουσα γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι όταν οι εγκαλούμε- νοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ προσήλθαν στην πται- σματοδίκη για να καταθέσουν τις έγγραφες εξη­γήσεις τους, η πταισματοδίκης δεν τους χορή­γησε ούτε μία ημέρα προθεσμία -απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις- προκειμένου να προ­σκομίσουν διάφορα οικονομικά στοιχεία επει­δή ο «κύριος εισαγγελέας», όπως τους είπε, «απαιτούσε άμεσα τη λήψη από αυτήν των έγ­γραφων εξηγήσεων». Ρωτώντας έμπειρους λει­τουργούς της Δικαιοσύνης ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος εισαγγελέας είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτόν που έθεσε στο αρχείο την έγκληση του πρώην ΙΚΑ κατά ΞΥΝΗ για την πλαστή ενημε­ρότητα της εταιρείας ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α.Ε.! Χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε τον παράγοντα τύχη (η οποία επί μακρόν ευνοεί τους εναγό­μενους στην προκειμένη περίπτωση), μήπως χρειάζεται ενδεχομένως μια έρευνα από τους αρμόδιους προϊσταμένους και από τον αρεο­παγίτη επιθεωρητή των εισαγγελέων για να δι­απιστωθεί αν πράγματι τυχαίνει σε συγκεκρι­μένο λειτουργό να χειρίζεται διάφορες πτυχές της ίδιας υπόθεσης ή μήπως κυριαρχεί η εκτί­μηση ότι το Δημόσιο «συγχωρεί» όσους επι­χείρησαν να το ξεγελάσουν με πλαστές ενημε­ρότητες γιατί περνούν τα χρόνια και γινόμαστε όλοι σοφότεροι και μεγαλόψυχοι;