ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στα 83,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ»

ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμίευση ομολογιακών δανείων, ύψους 49,7 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Στα 83,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ» το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 84,4 εκατ. ευρώ, την συγκρίσιμη περίοδο του 2018, ενώ τα κέρδη προ  φόρων, τόκων και αποσβέσεων, («EBITDA») διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, τη συγκρίσιμη περίοδο.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το ΔΠΧΑ 16) ανήλθαν στα 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ της συγκρίσιμης περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιδόσεις του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνοψίζονται στα κάτωθι στοιχεία:

- Διατήρηση των μεριδίων αγοράς στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ συνεχίζεται η διείσδυση στον κλάδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εντυπωσιακούς ρυθμούς (+5,9% μεταβολή πωλήσεων).

- Αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους σε 16,6% έναντι 16%, τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018, λόγω βελτιστοποίησης του μίγματος πωλήσεων, καθώς και της διαχείρισης του λειτουργικού κόστους.

- Εκμετάλλευση σε υψηλότερο βαθμό των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 117%, ήτοι 748 χιλ. ευρώ έναντι 344 χιλ. ευρώ, τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018.

- Περαιτέρω προσαρμογή των εξόδων διάθεσης, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 12% επί των πωλήσεων έναντι 12,7%, τη συγκρίσιμη περίοδο.