ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Παραµένει εφικτός ο στόχος για πλεόνασμα 3,5%

Handelsblatt: Οι Έλληνες εμπιστεύονται και πάλι το κράτος - Κίνδυνος η επαπειλούμενη ύφεση; - Κεντρική Εικόνα

Δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ για το 2019, ο οποίος παραµένει εφικτός, σύμφωνα με τo Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Το ΕΔΣ υπογραμμίζει, στο νέο τριμηνιαίο τεύχος «Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές εξελίξεις», πως ο στόχος για το πλεόνασμα παραμένει εφικτός, παρά τα επεκτατικά δηµοσιονοµικά µέτρα που θεσπίστηκαν τόσο τον Μάιο του 2019 (χορήγηση 13ης σύνταξης, αναπροσαρµογές στις συντάξεις χηρείας, µειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ), όσο και τον Ιούλιο του 2019 (διεύρυνση µειώσεων ΕΝΦΙΑ), τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στο ελληνικό Πρόγραµµα Σταθερότητας 2019-2022.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός το επτάµηνο του 2019, έκλεισε µε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους €1.763 εκατ., υψηλότερο τόσο σε σχέση µε πέρυσι όσο και ως προς το στόχο. Στην υψηλή αυτή θετική επίδοση συνέβαλε, σύμφωνα με το ΕΔΣ, αποκλειστικά η σηµαντική αύξηση στο σκέλος των εσόδων του ΚΠ, καθώς οι δαπάνες του ΚΠ επίσης αυξήθηκαν σε σχέση µε πέρυσι. Πάντως η αύξηση των εσόδων αποδίδεται αποκλειστικά σε υπεραπόδοση µη φορολογικών, κυρίως, εφάπαξ εσόδων. 

Αναφορικά µε τα φορολογικά έσοδα αυτά κινούνται στις περισσότερες κατηγορίες σε αντίστοιχα µε τα περσινά επίπεδα και συνολικά καταγράφουν µικρή αύξηση της τάξης του 0,4% ή €117 εκατ.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης επίσης υπάρχει σηµαντική αύξηση του πρωτογενούς αποτελέσµατος σε ταµειακή βάση κατά €558 εκατ. σε σχέση µε το επτάµηνο του 2018, αποδιδόµενη, όπως προαναφέρθηκε κυρίως σε εισπράξεις οι οποίες δεν συνυπολογίζονται στο πρωτογενές αποτέλεσµα σε όρους ενισχυµένης εποπτείας. Οι εισπράξεις αυτές αφορούν κατά βάση ποσό ύψους €1.119 εκατ., που εισπράχθηκε ως τίµηµα της επέκτασης της σύµβασης παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και ένα επιπλέον ποσό ύψους €271,6 εκατ. που αφορά στο ΦΠΑ της συγκεκριµένης σύµβασης. Ακόµη στο επτάµηνο του 2019 εισπράχθηκε ποσό ύψους €644 εκατ. από ANFAs (επιστροφή κερδών από τα ελληνικά οµόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες). 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει σηµαντική υστέρηση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε πέρυσι, σε όρους ενισχυµένης εποπτείας, ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να θέτει σε κίνδυνο τον στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ για το 2019.

Για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σημειώνει πως η αποκλιµάκωση του συνόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, σε ετήσια βάση, οφείλεται κυρίως στην µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά €300 εκατ. και δευτερευόντως στην οριακή µείωση του αποθέµατος των εκκρεµών επιστροφών φόρων. Συµβολή σε αυτό, όπως αναφέρεται, είχαν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, στο πλαίσιο του 3ου προγράµµατος, για την πλήρη εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Σε µηνιαία βάση, καταγράφεται µείωση στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις φορέων της ΓΚ, ενώ αντίθετη πορεία είχε η εξέλιξη του αποθέµατος των εκκρεµών επιστροφών φόρων. Ανεξαρτήτως των µηνιαίων µεταβολών κατά την διάρκεια του έτους, µετρήσιµη, για το αποτέλεσµα της ΓΚ, είναι η µεταβολή του αποθέµατος των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων στην διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η αύξηση που του αποθέµατος των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2018, η οποία παρατηρείται προς το παρόν, θα επιβαρύνει το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα σε εθνικολογιστική βάση (ESA). Πρόκληση για την δηµοσιονοµική διαχείριση εξακολουθεί να είναι η συρρίκνωση του αποθέµατος των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του 2019.

Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε µε ρυθµό 1,9% το B’ τρίµηνο του 2019 έναντι του αντιστοίχου τριµήνου του 2018· όπως και έναντι του Α’ τριµήνου οπότε η αύξηση είχε περιοριστεί στο 1,1%. Σε εξαµηνιαία βάση η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ κυµαίνεται περί το 1,5%. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΔΣ, η επίτευξη του στόχου για ετήσια µεγέθυνση άνω του 2% προϋποθέτει σηµαντικά ισχυρότερες επιδόσεις τα επόµενα δύο τρίµηνα του 2019. 

Η αύξηση οφείλεται, όπως αναφέρεται, κατά βάση στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου, λόγω της ανόδου της αξίας των εξαγωγών σε σχέση µε το β’ τρίµηνο του 2018, καθώς και στη συγκρατηµένη αύξηση της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης και του Ακαθάριστου Σχηµατισµού Κεφαλαίου (σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους).

Ειδικότερα, σημειώνεται πως το β’ τρίµηνο του 2019 η τελική καταναλωτική δαπάνη ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,2%, ωθούµενη αποκλειστικά από τη δηµόσια κατανάλωση (αύξηση κατά 5,3%) σε αντίθεση µε την ιδιωτική κατανάλωση η οποία σηµείωσε κάµψη 0,7%. Βελτιωµένο ήταν επίσης και το εξωτερικό ισοζύγιο µε συρρίκνωση του ελλείµµατος κατά περίπου €250 εκατ. σε σχέση µε το Β’ τρίµηνο του 2018. Η συρρίκνωση του ελλείµµατος προήλθε από την ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (4% και 6,9% αντίστοιχα) οι οποίες υπερέβησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις των εισαγωγών (3,9% και 2,9% αντίστοιχα). 

Ο Ακαθάριστος Σχηµατισµός Κεφαλαίου βελτιώθηκε κατά 1,1% περίπου λόγω της αύξησης των αποθεµάτων, ενώ οι πάγιες επενδύσεις µειώθηκαν κατά 5,8%, παρασυρόµενες από τη µείωση των επενδύσεων σε «Κατασκευές» κατά 45,5%, µείωση η οποία σε απόλυτο µέγεθος µεταφράζεται σε κάµψη άνω του €1 δισ. Μεταξύ των παγίων επενδύσεων που σηµείωσαν σηµαντική αύξηση είναι οι επενδύσεις σε «Μεταφορικό εξοπλισµό και οπλικά συστήµατα» (+73,6%) και σε «Κατοικίες» (+19,5%).

Αναφερόμενο στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζει ότι η βελτίωση συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2019. Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2019 το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε σε 17% έναντι 17,1% του προηγούµενου µήνα και 19,2% του Ιουνίου του 2018. Ο αριθµός των απασχολουµένων ανήλθε σε 3.928 χιλ., αυξηµένος κατά 2,1% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2018 και ο αριθµός των ανέργων περιορίστηκε σε 805 χιλ., µειωµένος κατά 12% σε σχέση µε το 2018. Επίσης, ελαφρά µειώθηκε ο αριθµός των οικονοµικά µη ενεργών ατόµων κατά 14 χιλ.(-0,4%) και διαµορφώθηκε στις 3.200 χιλ.

Κατά το πρώτο οκτάµηνο του 2019, οι προσλήψεις εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 1.865.346 και οι απολύσεις/οικειοθελείς αποχωρήσεις σε 1.580.460. Εποµένως, το ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης ανήλθε σε 284.886 νέες θέσεις εργασίας. Έτσι εµφανίζεται βελτιωµένο σε σχέση µε πέρυσι κατά 3.073 θέσεις. Ειδικότερα, τον Αύγουστο, το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 3.111 θέσεις εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου 7.748 θέσεων τον αντίστοιχο περυσινό µήνα. Το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων σηµειώθηκε στον κλάδο της εκπαίδευσης (+6.514), ενώ τα υψηλότερα αρνητικά αφορούσαν τον κλάδο των καταλυµάτων (-2.988) και των υπηρεσιών εστίασης (-2.551).

Για τον δείκτη οικονοµικού κλίµατος, το ΕΔΣ υπενθυμίζει πως βρέθηκε τον Αύγουστο στα υψηλότερα επίπεδα του τρέχοντος έτους (108,4 µονάδες), ακολουθώντας ανοδική τροχιά σε όλο το τελευταίο τετράµηνο (Μάιος 2019 έως Αύγουστος 2019). Επιπροσθέτως, η παραπάνω τιµή του δείκτη οικονοµικού κλίµατος παραµένει σαφώς υψηλότερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του προηγούµενου έτους (104,7). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με το ΕΔΣ, κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης, το οποίο ωστόσο παραµένει αρνητικό. Θετική είναι επίσης η συµβολή των ισοζυγίων Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο αφενός και αφετέρου στις Υπηρεσίες, καθώς και σε µικρότερο βαθµό στη Βιοµηχανία. Από την άλλη, αρνητική συµβολή στο οικονοµικό κλίµα παρουσιάζει, όπως εκτιμάται στο δελτίο του ΕΔΣ, µόνο ο αντίστοιχος δείκτης στις Κατασκευές. 

Εν κατακλείδι, σημειώνεται πως η βελτίωση σχεδόν όλων των ισοζυγίων για τρίτο συνεχόµενο µήνα αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για περαιτέρω ανάκαµψη του οικονοµικού κλίµατος τους επόµενους µήνες.

Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αναφέρεται πως, κατά το α' εξάμηνο, εµφάνισε έλλειµµα €3.943 εκατ., χαµηλότερο κατά 16,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Η βελτίωση αυτή οφείλεται, όπως εκτιμάται, κυρίως στην αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €911 εκατ. (+15,4%), καθώς και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδηµάτων κατά €291 και €422 εκατ. αντίστοιχα. Αντιθέτως, το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε κατά €865 εκατ. (+8,1%). Ειδικότερα, το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών διαµορφώθηκε στα €11,6 δισ., κυρίως λόγω της επιδείνωσης των ελλειµµάτων στα ισοζύγια λοιπών αγαθών και καυσίµων κατά €571 και €239 εκατ. αντίστοιχα, καθώς και της µικρής επιδείνωσης κατά €56 εκατ. στο ισοζυγιο πλοίων. Οι εξαγωγές αγαθών διατήρησαν την ανοδική τους πορεία κατά €250 εκατ. (+1,6%) σε σχέση µε πέρυσι. Ωστόσο η νέα αύξηση των εισαγωγών κατά €1.115 εκατ. (+4,2%) οδήγησε στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών.

Τέλος, γίνεται αναφορά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκε η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου, κάτω από το 1,55%, το Σεπτέµβριο του 2019. Σε ετήσια βάση το µακροπρόθεσµο κόστος δανεισµού της ελληνικής οικονοµίας υποχώρησε πάνω από 2,5 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ αναφέρεται πως η παγκόσµια πλεονάζουσα ρευστότητα ωθεί τις τιµές των οµολόγων πανευρωπαϊκά σε υψηλότερα επίπεδα. Αποτέλεσµα της υψηλής ζήτησης για τα ευρωπαϊκά οµόλογα, εκτιμάται πως είναι και η σηµαντική πτώση των αποδόσεων, ενώ επτά ευρωπαϊκές οικονοµίες επιτυγχάνουν µακροχρόνιο δανεισµό µε αρνητικά επιτόκια.