ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στα 274,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές της ΔΕΗ στο α' εξάμηνο

ΔΕΗ: Στα 457,3 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα EBITDA το α' εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Στα 274,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της ΔΕΗ για το α' εξάμηνο του 2019, από 518 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 108 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στα 2,305 δισ. ευρώ από 2,211 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ εξαμήνου του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Χωρίς την επιστροφή αυτή το EBITDA διαμορφώνεται σε 9,3 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το α’ εξάμηνο 2018, το EBITDA της αντίστοιχης περυσινής περιόδου προσαρμόζεται με την χρέωση ύψους 108,2 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019) και με την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού 166,1 εκατ. και διαμορφώνεται σε 366 εκατ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της ΔΕΗ, η σημαντική επιδείνωση του EBITDA οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:
- υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας (κατά € 275,3 εκατ.) η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη Οριακή Τιμή Συστήματος, στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, καθώς και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ
- μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (κατά € 122 εκατ.) λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους 
- αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο (κατά € 80,9 εκατ.) λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής και
- αυξημένη δαπάνη για υγρά καύσιμα (κατά € 30,3 εκατ.) λόγω υψηλότερων τιμών μαζούτ και diesel

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και η μείωση από 15% σε 10% της παρεχόμενης έκπτωσης συνέπειας προς τους πελάτες που εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Η Εταιρεία, προχώρησε σε επικαιροποίηση της αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο Θυγατρικές Εταιρείες, «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» (Διακρατούμενα προς Πώληση στοιχεία), που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018. Σε συνέχεια της επικαιροποίησης αυτής, στα αποτελέσματα του Ομίλου του α΄ εξαμήνου 2019 ενσωματώθηκε πρόσθετη απομείωση ύψους € 64,9 εκατ., ώστε η καθαρή αξία της συμμετοχής του στις δύο θυγατρικές να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2018 είχε ενσωματωθεί για τον ίδιο λόγο απομείωση ύψους € 240,6 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του α΄ εξαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 352,8 εκατ. έναντι ζημιών € 3,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018 μετά από τις προσαρμογές για χρέωση ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και απομείωση της αξίας των λιγνιτικών θυγατρικών.

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 921 GWh (ή 4,6%) λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2019 κατά € 94 εκατ. ή 4,3%, λόγω:
- αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3,8% (1.032 GWh) συμβάλλοντας σε αυξημένες πωλήσεις στο υφιστάμενο πελατολόγιο.
- μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης,
- μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχύ από 1.4.2019.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξήθηκαν σε € 2.295,9 εκατ. έναντι € 1.845,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά € 450,7εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι προσαρμογές για το ΕΛΑΠΕ και η πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού για το α΄ εξάμηνο 2018. 

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2019 ήταν € 3.894,7 εκατ., αυξημένο κατά € 202,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Στα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2019 αποτυπώνεται η σημαντική αρνητική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) από τις αυξημένες ποσότητες δημοπρασιών NOMΕ και την αύξηση των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2, που είχαν ήδη επηρεάσει τα αποτελέσματα του Β εξαμήνου 2018 και σε συνδυασμό με τη μη λήψη μέτρων, είχαν οδηγήσει σε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως επισημάνθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2018.

Για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών ροών προχωρήσαμε άμεσα σε τιμολογιακές αναπροσαρμογές αξιοποιώντας την μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου η επίπτωση στον καταναλωτή να είναι η ελάχιστη δυνατή ενώ παράλληλα ενσωματώσαμε και στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης μηχανισμό αναπροσαρμογής για μεταβολές στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία με αποτέλεσμα την άρση της ουσιώδους αβεβαιότητας που υφίστατο την 31.12.2018. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη είσπραξη τον Ιανουάριο του 2020 των ΥΚΩ παρελθόντων ετών ύψους € 200 εκατ. περίπου θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των άμεσων αυτών μέτρων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας, προχωρούμε στον σχεδιασμό διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας έτσι ώστε σταδιακά να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση νέου Business Plan το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και στο οποίο θα ενσωματώνονται οι παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες:

-Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.
-Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.
-Εκσυγχρονισμός Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.
-Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία».