ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 73 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων 73 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 - Κεντρική Εικόνα

Σε 73 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς στα βασικά οικονομικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται:

Κερδοφορία το 1ο εξάμηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα 417 εκατ. ευρώ (+6%) σε ετήσια βάση

- Καθαρά έσοδα τόκων στα 719 εκατ. ευρώ (+2%) σε ετήσια βάση

- Καθαρά έσοδα προμηθειών στα 146 εκατ. ευρώ (+5%) σε ετήσια βάση

- Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα 476 εκατ. ευρώ (-7%) σε ετήσια βάση

- Έξοδο προβλέψεων στα 332 εκατ. ευρώ ή 174 μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας

- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα 73 εκατ. ευρώ από 33 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018

- Καθαρά κέρδη στα 38 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο καθαρά κέρδη στα 19 εκατ. ευρώ, τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο.

Συνεχής χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας

- Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019, με στόχο για 4 δισ. ευρώ το 2019

- Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα 24,4 δισ. ευρώ

- Καταθέσεις στα 44,9 δισ. ευρώ (+7%) σε ετήσια βάση

- Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν.

Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση

- Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 1,2 δισ. ευρώ από οργανικές κινήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις

- Μείωση ΜΕΑ κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση

- Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ 0,7 δισ. ευρώ μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση - συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα 4,5 δισ. ευρώ (2ο 6μηνο 2019 έως 2020)

- Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά 3,5δισ. ευρώ.

Οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση

- Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη πρώτου εξαμήνου 2019

- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους 0,4 δισ. ευρώ και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές