ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυξημένες κατά 2,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Τέρνα Ενεργειακή: Νέες επενδύσεις άνω των 550 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ΑΠΕ - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση της καθαρής κερδοφορίας σημείωσε ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώθηκαν, ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 141,6 εκατ. ευρώ έναντι 138,7 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο εξάμηνο, αυξημένες κατά 2,1%.

Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 111,9 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 7,3%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στα 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 2018. Τα έσοδα από τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 88,7 εκατ. ευρώ έναντι 81,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένη κατά 8,3%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 58,3 εκατ. ευρώ, το 2018, αυξημένα κατά 7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,4 εκατ. ευρώ, το 2018, αυξημένα κατά 35,6%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 63,2%, κυρίως λόγω της απόδοσης των έργων ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο και άλλων κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα), στο τέλος του β΄ τριμήνου, διαμορφώθηκε στα 689 εκατ. ευρώ έναντι 679 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1232 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 493 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη Ν.Α. Ευρώπη.

Ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 280 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει, 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.