ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Motor Oil: Αύξηση του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο

Για διακριτική μεταχείριση κατηγορεί τον ΔΕΣΦΑ η Motor Oil - Κεντρική Εικόνα

Ενισχυμένος κατά 137 εκατ. ή 3,09% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2018 είναι ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil καθώς διαμορφώθηκε σε 4,55 δισ. ευρώ.

Στην άνοδο, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, συνέβαλε η οριακή αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 0,29 % (από ΜΤ 7.491.875 σε ΜΤ 7.513.946) και η ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,7% περίπου (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2019 = 1,13 έναντι Α ‘εξαμήνου 2018 = 1,21) ενώ μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 5,6% περίπου.

Το Α’ εξάμηνο 2018 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήρχετο από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.”. Η μεγάλη αύξηση των εσόδων του Α’ εξαμήνου 2019 οφείλεται στο γεγονός ότι, επιπροσθέτως των προερχόμενων από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E. εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα των δραστηριοτήτων της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το 90% της οποίας αποκτήθηκε από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Σεπτέμβριο 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2019 σε 77,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 78,00% την αντίστοιχη περίοδο του 2018 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,28% το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι 85,97% το Α’ εξάμηνο 2018).

Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2019 στο ποσό των 401.083 χιλ. έναντι 404.857 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018 (μειωμένο κατά 0,93%), ενώ το μικτό κέρδος της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 248.845 χιλ. έναντι 262.407 χιλ. (μειωμένο κατά 5,17%).

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2019 για τον Όμιλο σε 291.778 χιλ. έναντι 287.023 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 και για την Εταιρία σε 236.365 χιλ. έναντι 242.731 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2018.

Σε επίπεδο Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2019 σε 207.881 χιλ. ευρώ έναντι Κερδών 213.750 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα Κέρδη μετά από Φόρους ήταν 147.449 χιλ. έναντι Κερδών 147.950 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018. 

Σε επίπεδο Εταιρίας τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2019 σε 193.152 χιλ. ευρώ έναντι Κερδών 195.719 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 139.523 χιλ. έναντι Κερδών 137.313 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018.

Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 39,7 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος τους (39,4 εκατ.) διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου.