ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

HOUSEMARKET: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

HOUSEMARKET: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου - Κεντρική Εικόνα

Η HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ γνωστοποιεί ότι, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κου Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, εξελέγη στη θέση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 13 Ιουνίου 2019 ο κος Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει ως εξής:
1. Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου
2. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον) του Άρθουρ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/22017 και τα μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ως άνω Νόμου, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει καταρχήν την 21.06.2021, παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την κατά τα άνω λήξη της θητείας τους.