ΕΛΛAΔΑ

Διατάξεις του ΨΗΠΤΕ για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του Τύπου

Διατάξεις του ΨΗΠΤΕ για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του Τύπου - Κεντρική Εικόνα

Την «διασφάλιση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης διανομής» του Τύπου προς τα σημεία πώλησης και το κοινό, προβλέπει διάταξη του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εισήχθη με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης, «η ελευθερία του τύπου και ειδικότερα στη διανομή και πώλησή του προϋποθέτει την μη παρακώλυση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, της διανομής και πώλησής του από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών προς το κοινό».

Με την διάταξη επιδιώκεται «η θωράκιση και η διασφάλιση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης διανομής των εντύπων προς τα σημεία πώλησης και το κοινό, με τη θέσπιση ρητού απαγορευτικού κανόνα και την πρόβλεψη ποινών σε περίπτωση παράβασής του».

Όπως αναφέρει η διάταξη «η ανεμπόδιστη άσκηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου συνδέεται άρρηκτα με την ελευθερία κυκλοφορίας του τύπου (εφημερίδων, περιοδικών και κάθε είδους εντύπων), που προστατεύεται ρητά από το Σύνταγμα (αρ. 14 παρ. 1), το οποίο αναγνωρίζει δικαίωμα όχι μόνο για "έκφραση" αλλά και για "διάδοση των στοχασμών", ώστε αυτοί να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα και να επιδρούν σε απεριόριστο κύκλο προσώπων. Ομοίως κατοχυρώνεται και από την Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (αρ. 10) ως "ελευθερία για λήψη ή μετάδοση πληροφοριών"».

Επίσης, προτείνεται δεύτερη διάταξη, που υπεγράφη στις 10 Μαίου 2019 από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά στη σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)», κατόπιν Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 66ΘΜ465ΧΘ0-ΩΓΘ).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο δε αυτής θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, προμήθεια εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) αδειών χρήσης απομακρυσμένων εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «ενόψει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να παραταθεί το ανώτατο χρονικό όριο υπαγωγής στο σύστημα έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του συνόλου των Υπουργείων, καθώς και των υπολοίπων φορέων του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α ? 138), όπως ισχύει, μέχρι την 31η Μαΐου 2020».