ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες συγχώνευσης τεσσάρων θυγατρικών της Trastor

Στην Trastor το κτίριο στη Μιχαλακοπούλου που στέγαζε τον ΔΟΛ - Κεντρική Εικόνα

H Trastor A.E.E.A.Π. (η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31/05/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της με επωνυμίες "ΑΓΚ47 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", "ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", "ΜΑΝΤΕΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και "ΒΣ94 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (εφεξής οι "Θυγατρικές") με την Εταιρεία με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/05/2019. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως τα άρθρα 6 παρ. 2 και 35), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των Θυγατρικών, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω ανώνυμων εταιρειών (Εταιρείας και Θυγατρικών).

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη συγχώνευση καθώς και της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων προς τούτο αρχών.